Descartes’ Pineal Gland: The Seat Of The Soul

دقیقا به این دلایل بود که پیشتر نیز حسن روحانی، رئیسجمهوری وقت ایران در همایش بینالمللی «مقابله با گردوغبار» در سال ۱۳۹۶ که با حضور مقامات عالیرتبه افغانستان در تهران برگزارشده بود اظهار داشت که ایران نمیتواند در برابر ساخت سدهایی همانند کجکی، کمال خان، سلما و سایر سدهایی که در افغانستان ساخته میشود بیتفاوت بماند. دکتر کرم زاده و همکارش میگویند: «آنچه در معاهده مزبور تحت عنوان حقآبه از آن یاد شده است صرفاً با درنظرگرفتن ملاحظات کشاورزی و نیاز آب شرب مردم بومی منطقه آبریز هیرمند است. به لحاظ اقتصادی نیز ازآنجا که کشاورزی اصلیترین فعالیت برای حیات مردم در این منطقه است، بلاشک قطع این جریان و محدودیت منابع آبی برای مصارف کشاورزی، آسیب جدی به مردم بومی منطقه میزند و میتواند منجر به آسیبهای محیطی و انسانی شدید، تثبیت فقر و بیکاری برای مردم آن نواحی، ادامه مهاجرتهای گسترده و نهایتاً تخلیه کامل مناطق مرزی کشور شود.

نتایج این مطالعه نشان داد که ایجاد کالای باشگاهی در پایین دست رودخانه و همچنین حمایت از مقررات محلی (با نظارت درونی)، می تواند توزیع آب را در بین کاربران یکنواخت تر کند. کافمن و بهدن (8) کیفیت آب 30 رودخانه آمریکا را در بازه زمانی سالهای 2005-1970 میلادی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با استفاده از آزمون من-کندال فرضی نشان دادند که کیفیت آب در 69 % ایستگاهها ثابت باقی مانده یا بهبود پیدا کرده است. حماسة فردوسی تبلور خویشتن ملی و آرمانی ماست که کار اصلی آن «انکشاف خودآگاه خویشتن فرد است؛ یعنی آگاهی به ضعف و تواناییهای خودش، به گونهای که بتواند با مشکلات زندگی رو به رو شود»(به نقل از هال،1386:72) و در نهایت به بیداری قهرمان درون برسد.

اگر به دقت نگاه کنید می توانید سطح های مختلف آب را مشاهده کنید که جریانات آبی و سیل های گذشته را نشان می دهند. قدیمیترین مکان سکونتی انسان را در شهر سوخته و یا همان کاخ گلشن زرنگار، در کنار جاده زابل-زاهدان مشاهده میکنیم. در سفر به شمشک تنها پیست اسکی نیست که جاذبه ای بسیار زیبا را ایجاد کرده است. چندی پیش سخنگوی وزارت امورخارجه با بیان اینکه رودخانه هیرمند دارای رژیم حقوقی تعریف شده ای است و بر اساس قراردادی که در سال ۱۳۵۱ بین دو کشور به امضاء رسیده، حق آبه ایران کاملا مشخص بوده گفت: دولت افعانستان هم به این حق آبه متعهد است.

نکته اینجاست که اظهارات اشرف غنی در حالی صورت گرفت که برخلاف معاهده موجود در خصوص رود هیرمند، افغانستان ایران را از حقابه مقرر در آب رود هیرمند محروم کرده است و موضوع حقابه ایران به محل اختلاف دو کشور تبدیلشده است. مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو با بیان اینکه باید کانالهای دقیق بتنی طراحی شود که آب را از رودخانه تحویل بگیرد، گفت: در ابتدا لازم است تجهیزات اندازهگیری نصب شود تا مطمئن شویم که به چه میزان آب تحویل ایران میشود. عیسی بزرگزاده، دبیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو با اشاره به حضور هیئت بیش از ۲۰ نفره افغانستانی در ایران گفت: این هیئت به مدت یک ماه در زابل مستقر خواهند بود و در این مدت اکیپهای فنی دو کشور با حمایت مرزبانان ایرانی و افغانستانی وارد عرصه کار میشوند.

در این میان برای حل مشکلات، ابتدا میتوان نشستهایی با مشارکت کارشناسان آب، حقوقی، سیاسی، زیستمحیطی و مسئولان مرتبط از دو کشور برمبنای توافقنامه 1351 برگزار و مشکلات زیستمحیطی ایجادشده برای تالاب هامون و منطقه سیستان بررسی گردد. بزرگزاده با اشاره به سرپرستی هیئت ایرانی توسط وزارت نیرو و نیز حضور معاونان کمیساریایی ایران و افغانستان در این نشست، اظهار داشت: جلسات روز گذشته به کار خود پایان داده و امید است در مدت یک ماه که هیئت افغانستانی در ایران حضور دارد، کار نقشهبرداری رودخانه مرزی هیرمند به پایان برسد. در این بین هم بیتوجهی و غفلت مسئولین استانی و کشوری از جمله دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه به سبب عدم پیگیری حقابه رودخانه هیرمند مردم را در شرایط بسیار سختی قرار داده است.

رودخانه هیرمند در بلوچستان بارها تغییر مسیر داده و دلتای جدیدی ایجاد کردهاست. با در نظر گرفتن رودخانه به عنوان سيستمي پويا و حساس به شرايط اوليه، از طريق به کارگيري تحليل هاي غيرخطي و آشوبي مي توان به مطالعة رفتار دبي جريان رودخانه ها پرداخت. مصرف آب و نقش این ماده حیات را جدی بگیریم زیرا منابع آب شیرین روز به روز در حال تمام شدن هستند، آب ماده ای بی رنگ و بدون بو است که برای بقای موجودات زنده ضروری است. در اسطورههای ایرانی آمده است که اهریمن با دیدن مرد پرهیزگار سست شد و به مدت سههزار سال به سستی فروافتاد.

در این میان، در هیچ جایی از این قرارداد نیز حقابهای برای دریاچه هامون که بین دو کشور ایران و افغانستان مشترک است دیده نشده درحالیکه رودخانهی هیرمند با دارا بودن 8.5 میلیارد بازدهی آب پس از گذشت 1100 کیلومتر به هامون میریزند و بهعنوان منبع اصلي آب دریاچه هامون به شمار میرود تا جاییکه مقدار آبدهي آن به هامون بهمراتب بيش از مجموعه رودخانههای ديگر است. هامون پوزک که از رودی در داخل خاک افغانستان و رودخانههای فصلی دیگر آبگیری میشود و در اکثر مواقع دارای آب بوده و از کیفیت مناسبی برخوردار میباشد.

عدم پایبندی افغانستان به قرارداد 1351 مبنی بر تأمین حقابه رودخانه هیرمند و به تبع آن، خشکی هامون به عنوان دریاچه ای که حیات سیستان به آن وابسته است، چالش های فزاینده ای را در منطقه سیستان رقم زدهاست. بلافاصله این خبر را تکذیب کردند.اما سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص آخرین وضعیت ورود آب این سد به کشورمان اظهار داشت که اصول حقوق بینالملل از جمله وفای به عهده و اصول ناظر بر حسن همجواری تاکید میکند که هر آنکه در افغانستان حاکم است بر اساس این موافقتنامه موظف باشد که این حقابه را برای جمهوری اسلامی ایران، مردم منطقه و طبیعت منطقه قائل شود.

سرهنگ کنت لافتوس نخستین باستان شناسی که اقدام به تحقیقات علمی در شوش نمود،به نقل از جغرافی دانان دوران باستان رودخانهء «کوپراتس» را همین رودخانهء دز فعلی می داند. او محله زیبای دیووژ و دافین را ساخت، گرانه های رودخانه را با اسکله های آرسنال، هورلوژ و Orfevres تزئین کرد، و حتی دستگاه هیدرولیک ساماراتی را ساخت که تا سال ۱۸۱۳ آب شیرین را به خانه های «کناره راست» پمپاژ می کرد.

اوایل امسال بود که سد کمال خان افغانستان در مسیر رودخانه «هیرمند» با حضور محمد اشرف غنی رئیسجمهوری وقت و اکنون فراری افغانستان، افتتاح گردید اما کم تر از یکسال بعد از افتتاح این سد و با قدرت گرفتن طالبان در این کشور، خبر آمد که آب این سد جنجالی به روی سرزمینهای تشنه سیستان و بلوچستان باز شده است. در هر دو رودخانه در طول دوره به طور ساليانه ميزان دبي از سال نخست تا سال آخر بررسي شده به ميزان 60 درصد کاهش داشته است.

دوره همکاری این دو با رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش ارزش ملک همراه بود. قدمت روستای آغشت به هزاران سال پیش و به دوره قبل از اسلام باز میگردد. در حال حاضر با توجه به مستندات موجود در خصوص بارندگیهای اخیر در حوضه آبریز رودخانه هیرمند، سیلابهایی در این رودخانه جاری شده است اما متأسفانه کشور افغانستان در مسیر رودخانه سد کمالخان را خارج از ضوابط و اصول بینالمللی احداث کرده و آب را از مسیر اصلی منحرف نموده و به یک بیابان بیآب و علف هدایت کرده و در نتیجه تا به حال یک قطره آب نیز به سیستان نرسیده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص افتتاح سد کمال خان در افغانستان گفت: رودخانه هیرمند دارای رژیم حقوقی تعریف شده ای است و بر اساس قراردادی که در… مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: کارگروهی برای احیای رودخانه اترک که تاکنون نسخهای برای بهبود وضعیت و خارج شدن از شرایط نامناسب نداشته، با مشارکت 21 مدیرکل تشکیل شده است. رئیس مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان گفت: موضوع دیگری که دستگاه دیپلماسی باید در دستور کار قرار دهد، جلوگیری از ساخت بند بخش آباد روی رودخانه «فراه رود» است، چرا که این کار نقض آشکار حقوق مردم سیستان بوده و طبق طبقهبندی کنوانسیون جهانی حفاظت از تالابها، دریاچه هامون به عنوان تالاب ثبت شده و حفظ این تالاب از وظایف بینالمللی کشور همسایه است.

در حقیقت رودخانه کارون باعث شده تا آبادیهای کوچک و بزرگی در مسیر آن به وجود بیایند. قراردادی که شامل ١٢ ماده است و بر اساس آن حقابه ایران از رودخانه هیرمند، ٢٦ مترمکعب بر ثانیه و طبق اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران ۸۲0میلیون متر مکعب است که باید به ایران برسد. گرچه قبل تر که اشرف غنی رئیسجمهور فراری افغانستان در اظهارات عجیبی که در خصوص فروش آب به ایران داشت و سعی کرد با سوار شدن بر احساسات مردم افغانستان و ندادن حقابه هیرمند، بذر نفرت را در دو سوی مرز بکارد اما اکنون توپ در زمین طالبان است تا با عمل به معاهده هیرمند نشان دهند که آیا به معاهدهها و قراردادهای بین المللی پایبند هستند یا خیر؟

رود هيرمند از حساسترین رودخانههای مرزي ايران است كه از رشتهکوههای هندوكش و بلندیهای بابايغما در 40 كيلومتري غرب كابل سرچشمه میگیرد و از جنوب غربی كابل پس از پيوستن به رودخانه ديگري به نام ارغنداب، وارد دشت مارگو میشود و در ادامه در بند كوهك در 36 كيلومتري جنوب شرق زابل وارد خاك ايران (مرز دو كشور) و از اين نقطه به دوشاخه سيستان و پريان تقسيم میشود كه شعبه سيستان به خاك ايران میآید. دبیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو از آغاز کار نقشهبرداری رودخانه هیرمند مرزی توسط گروه مشترک دو کشور به منظور تحویل حقابه ایران از این رودخانه خبر داد.

خشک شدن هامونها آسیب های جدی از جمله طوفان های شن برای مردم در هر دو سوی مرز در پی خواهد داشت. خراسان شمالی- سردار علیرضا مظاهری جزئیات کشف جسد مجهول الهویه در رودخانه اترک و دستگیری کلاهبرداران میلیاردی را تشریح کرد. از شمال به استان خراسان جنوبی، از جنوب تا نزدیک دشتک، از شرق به کشور افغانستان و از غرب به کویر کرمان محدود است. مشکل خشکسالی و کمآبی استان سیستان و بلوچستان، موضوع جدیدی نیست بلکه مدتهاست که ریشهدار و برای مردم این منطقه آزاردهنده شده است. بیشینهٔ ژرفای آب آن از سه متر بیشتر نیست.

دیدگاهتان را بنویسید