همگی نشانههای این وضعیت تازه است

رودخانهها از زمانهای قدیم یکی از مهمترین منابع تامین آب اجتماعات بشری بوده است. رودخانه ماربره از سرشاخه­های رود سزار و دز است که آب آن در مصارف آبیاری اراضی روستاهای اطراف شهرستان دورود و ازنا مورد استفاده قرار می­گیرد. ارتفاع پل و خاک ریزهای موجود در مسیر جریان با استفاده از GPS ایستگاهی اندازه گیری شدند. زمین وسیعی که خاک آن شور و آهکی است و مناسب برای کشاورزی نیست. Budke و همکاران (2007) ارتباط بین ساختار اجزای درختی و توپوگرافی و خاک را در یک جنگل در کنار رودخانهای در جنوب برزیل بررسی و شاخصهای تنوع را در طبقات مختلف ارتفاعی و رژیمهای سیلابی متفاوت مقایسه نمودند.

در این رابطه مسائل مربوط به رودخانه هیرمند نیز سال هاست که در مرکز مناقشات بین ایران و افغانستان قـرار گرفته است ؛ به طوری که اجرایی نشدن معاهده هیرمند و عدم حل اختلاف های دو کشور در این خصـوص تاثیرات منفی زیادی در ابعاد اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و به ویژه اقتصادی و محیط زیست در شرق کشـور در پی داشته است . یعقوب الشارونی از نویسندگان معاصر مصری است؛ وی در مجموعۀ داستانهایش به درون مایههای مربوط به مسائل اخلاقی برای کودکان پرداخته است.

برخی از مهمترین مضامین و قصه های مربوط به آنها و پیوندشان با سایر مضامین در این بخش به اختصار بررسی میگردد. بیشترین غنای تاکسونی (17 خانواده) و بیشترین تعداد تاکسونهای حساس به آلودگی مربوط به ایستگاه 1 بود، در حالیکه کمترین غنای تاکسونی (11 خانواده) و بیشترین تاکسونهای مقاوم به آلودگی در ایستگاه 3 دیده شدند. و گونههای نشانگر شرایط تخریبی شامل: Euphorbia amygdaloides L.، Phytolacca americana L. و Sambucus ebulus L. که در مسیر حرکت گاوها دیده میشوند. تصویر «مهر وسوسه» که نماد ایزدبانوی سومریها به نام گالابائو (مظهر بزرگ مادر زمین) است، در سمت چپ درخت دیده میشود.

پس از آنکه آدم و حوّا به وسوسه مار از میوه درخت معرفت خوردند، خداوند برای اینکه آدم و حوّا از درخت زندگانی نخورند، آنها را از بهشت بیرون کرد و در سمت شرقی باغ عدن، کروبیانی را قرار داد تا با شمشیرهای آتشین از درخت حیات محافظت نمایند. خشکسالیها و قحطیهای پیاپی پس از ظلم و ستم شاهان، میتواند نمونۀ دیگری از این زنده­انگاری باشند. بررسی برخی از خصوصیات فیزیکی رودخانه کرج نشان میدهد که این رودخانه دارای بستر قلوهسنگی است. دادالهی سهراب، ع.، نبوی، س.، خیرور، ن.، 1387. ارتباط برخی مشخصات زیست سنجی با تجمع فلزات سنگین در بافت عضله و آبشش ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه اروندرود.

او تنها زندگی می کرد و آب خود را با ماهی ها، گیاهان و حیوانات تقسیم نمی کرد. ماهی قرمز کوچک ، خیلی شاد و سرحال بود و نمی خواست به آسانی تسلیم شود. بنابراین ایستگاه 1 میتواند یک زیستگاه حساستر به آلودگی باشد. چون همۀ نبردها در توران واقع میشده، بنابراین رزمگاه در مشرق جیحون واقع بودهاست و از جیحون فاصلة چندانی نداشته و از جنوب و جنوبغربی نیز به شاخههای رود سند میرسیدهاست. ۹۷ درصد از این آب در اقیانوسها قرار دارد و برای انسانها، حیوانات و گیاهان بیش از حد شور است و ۲ درصد باقی مانده نیز در قطبهای شمال و جنوب بهصورت یخچالها و کوههای یخ وجود دارد.

در حالیکه سد با وجود عمق زیاد و پهنه­ی آبی وسیع و فاقد پوشش گیاهی در اطراف خود زیستگاه مناسبی برای زیست حلزون­ها نمی­باشد. جنگلهای قدیمی شمال ایران از منابع اساسی تنوع ژنتیکی، تنوع زیستی، تولید چوب صنعتی و سایر خدمات زیست محیطی (مانند حفاظت از آبهای زیرزمینی، زیستگاه حیات وحش و کنترل فرسایش) است. یکی از اجزای گیاهان آوندی که معمولاً سبز رنگ و پهن و گاه پولک مانند یا سوزنی است.

آب چشمه از دل کوه می جوشد و به سختی سنگ های ریز و درشت را کنار می زند و روشنی را که میبیند روی زمین سینه پهن می کند گویا سفری درشت است. آن وقت است که حشرات، نه حیوانی را باقی خواهند گذاشت و نه انسانی می تواند در این شرایط زندگی کند. آب با استفاده از انرژی خورشیدی تبخیر و بخار روی یک سطح متراکم میشود تا آب تمیز را جمعآوری کند. با توجه به اینکه آب رودخانه بالیخلو به عنوان منبع آب شرب شهر اردبیل استفاده میشود، در این مطالعه، بررسی جلبکهای این رودخانه مورد توجه قرار گرفت و در مجموع 18 آرایه جلبک رشتهای شناسایی شد.

در مجموع، تعداد 30 گونه شناسایی شد که همه متعلق به گروه دیاتومه­های pennate بودند. برای شناسایی دیاتومه­ها، فلور دیاتومه­های آمریکا و فلور دیاتومه­های اروپا (13,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,22 ,12 ,11) مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعه، فلور دیاتومه­های رودخانه ماربره برای اولین بار بررسی شد. درختان فراهمکننده منابع و ساختار رویشگاه برای تقریباً تمامی گونههای دیگر هستند. گونههای پیشگام در نواحی تخریب یافته که درختان آن کاملاً از بین رفته و پُر از سرخس شدهاند، عبارتند از: Acer velutinum Boiss. امروزه مسئلة آب به یک چالش بسیار حساس و تعیین کننده تبدیل شده است ؛ تا جایی که مسـائل سیاسـی و حتی عملیات نظامی را به دنبال داشته است و در آینده نیز منشا مناقشات بین المللی اغلب کشورها خواهد بود.

در این خصوص بهتر است اطلاع داشته باشیم زمانی که ما برای خرید آب معدنی و آشامیدنی اقدام می کنیم ممکن است کالای خریداری شده ما از منابع مختلفی تهیه شده باشد. شرح نیستان سوخته ما یک مثنوی هفتاد من کاغذ است. این بیت مرثیه ای است در سوگ فرزند سید یحیی بن حسین.«خالفنی» یعنی «با من مخالفت کرد» که هیچ ارتباطی به بیت ندارد.این واژه «حالفنی» است به معنی «ملازم و هم پیمان من شد». من اما حالا، مدتهاست که توی شهر زندگی میکنم، نمیشنوی؟

استفاده واضح محیط زیست از آب نیز خیلی کم است اما درصد در حال افزایشی از مصرف کلی آب است. در اين تحقيق از مدل هاي شبکه هاي عصبي مصنوعي، هيبريد موجک عصبي، برنامه ريزي بيان ژن و کمترين مربعات ماشين بردار پشتيبان به منظور تخمين جريان روزانه رودخانه خياوچاي استفاده شد. پس از واسنجی، مقایسهی نتایج مدل با اندازهگیریهای میدانی نشان میدهد مدل دارای دقت قابل قبولی در پیشبینی نوسان سطح آب، جهت و سرعت جریان دارد.

دیدگاهتان را بنویسید