نگاهي به تاريخچه پاكستان +تصاوير

پروانه های مزبور پس از رسیدن بحدّ بلوغ در طول مدّت 4 الی 5 شب متوالی بر روی غنچهء گل و غوزه و سایر قسمتهای بوته تخم میگذارد و تخم گذاری پروانه های مذکور بیشتر روی گیاه پنبه و بامیه و کنف و سایر نباتات متعلق به خانوادهء پنیرک(7) صورت میگیرد. در ممالک مذکور عملیات دفع کرم خاردار بوسیلهء معدوم ساختن آن در محل اقامتگاه زمستانی صورت میگیرد بدین معنی که جبراً اهالی را به جمع آوری و سوزاندن باقی مانده های مزارع پنبه ملزم نموده و یا اقدامات دیگر فلاحتی (از قبیل ایجاد مزارع مخصوص جهت جلب کرم مزبور و یا شخم زدن مزارع پنبه) بعمل می آورند.

بروز این آفت ممکن است در ممالک مزبور نیز در آتیه سکتهء مهمی به توسعهء طبیعی زراعت پنبه وارد سازد. ساخت این بنا از سال ۱۶۳۷ آغاز شده و در باغ شهدارا Shahdara در لاهور، پنجاب پاکستان و در کنار رودخانه راوی واقع شده است. بدنه انشا گذر رودخانه : رود از کوهستان ها سرچشمه می گیرد و در مسیری دور و دراز به راه می افتد. در نتیجه یكی از سواحل رودخانه مرز دو كشور است و فقط یكی از دو دولت بر تمامی رودخانه حق حاكمیت دارد و دیگری بدان دست رسی ندارد. خاکهای رسی چون دارای دانههای بسیار ریزی هستند به خاک سرد معروفند و در مقابل رشد گیاهان مقاومت نشان داده و رشد آنها را محدود میکنند.

بطوری که در نشریات مربوطه تذکر داده شده است در ممالک خارجه کرم خاردار نه تنها به غوزهء پنبه بلکه به شاخه های جوان آن نیز صدمه میزند بدین ترتیب که ساقهء جوان را سوراخ کرده و در اثر آن شاخه های جوان خشک شده و از بین میرود و علاوه بر این نیز اظهار شده است که کرمهای مزبور غنچه های گل پنبه را نیز سوراخ میکنند و غنچه های مزبور بالمآل سیاه و خشک میشود.

فع در آمریکا و آفریقا و هندوستان و آسیای صغیر و بلوچستان و بین النهرین و هندوچین و اسپانی و بعضی ممالک دیگر یک سلسله حشرات موذیهء متشابهی وجود دارد که خسارت عمده به زراعت پنبه وارد کرده ضمناً ممالک دیگر را که هنوز به آفت مزبور مبتلا نشده است به سرایت خود تهدید میکند. 2 – آفات خارجی که سابقاً در مملکت وجود نداشته و از ممالک دیگر که محل نشو و نما و اقامتگاه دائمی آنهاست سرایت کرده است. در موضوع عملیات فلاحتی دنیا و خصوصاً در باب زراعت پنبه مکرر اتفاق افتاده است که آفت فلاحتی از مملکتی به مملکت دیگر سرایت کرده است و بروز آفات خارجی در نواحی جدید در صورتی که وضعیت آب و هوای نواحی مزبوره جهت نشو و نما و توسعهء آن متناسب باشد معمو خسارات عمده را در نواحی مزبوره که جدیداً مبتلا شده است ایجاب کرده و در این گونه موارد حتماً لازم است بهر قیمتی که باشد اقدامات جدی برای دفع آفت مزبور چه از طرف دولت و چه از طرف اهالی محل بعمل آید.

7 – باید کلیهء مزارع پنبه خصوصاً مزارعی را که دوچار آفت کرم خاردار شده است پس از جمع آوری محصول با دقت تمام آتش زده و بوسیلهء شخم زیر و رو کرد. سوزاندن غوزه های آفت زده و آتش زدن حتمی مزارع آفت زده و از کلیهء نباتات آن پس از جمع آوری محصول و زیر و رو کردن مزارع بوسیلهء شخم اقداماتی است که بوسیلهء آنها ممکن است مزارع پنبه را جهت سنوات آتیه بحد معتنابهی از این آفت مصون داشت.

2 – معاینهء مزبور در مزارع مختلفه صورت گیرد (از حیث ارتفاع و نوع زمین و آبیاری و نوع پنبه که زراعت شده است و غیره). روی بدن کرم مزبور برآمدگیهای کوتاه ضخیمی (مانند خار) است که شکل مخصوص کرم خاردار نتیجهء وجود آنها است، شفیره های کرم خاردار از 9 الی 50/11 میلیمتر طول داشته و تبدیل کرم خاردار به شفیره بوسیلهء پیله های ضخیم مانند ابریشم که بشکل کرجی کوچک و دارای سکانی است صورت میگیرد و رنگ پیله های مزبور سفید و یا قهوه ای رنگ روشن است.

تمام اجزای چهار تراز بزرگراه و تونل را یک به یک برداشتند -تخریب نکردند که آسیب دوباره به ساختار رودخانه وارد شود- فاضلابها را حذف کردند و نیاز آبی محیط زیستی رودخانه را تامین و اکوسیستم را دوباره به سطحی از تعادل پایدار بازگرداندند؛ تا رودخانه دوباره به مدار زندگی برگردد و طراحی شهری سئول بر مبنای آن تجدیدنظر شد. این پل تاریخی نیز سال ۱۹۷۵ ساخته شده است اما در سال ۱۹۷۷ به دلیل بمباران در طول جنگ جهانی دوم آسیب دید و بار دیگر در سال ۱۹۸۴ مورد بازسازی قرار گرفته است.

تا اینکه شرلوک هلمز به پلیس کمک می کند و مک را در جشن تولد دخترش کتی دستگیر و به زندان می اندازند. 22- مارها چه کمک هایی به ما می کنند ؟ از این به بعد ما توجه خود را به موضوع کرم خاردار تمرکز خواهیم داد چه ممکن است انتشار آن در ایران توسعه یافته و اسباب خسارت بسیاری گردد. در خاتمه ما توجه زارعین ذینفع پنبه کار را بدین نکته جلب می کنیم که اجرای اقدامات و عملیات دفع این آفت پنبه نهایت ضرورت را داشته و باید بموقع خود عملی گردد – انتهی. مبارزه با کرم خاردار و دفع آن عمل بسیار مشکلی است و حتی در ممالکی که کرم مزبور شیوع کلی داشته و وصف حال و شرح زندگانی آن مورد مطالعه واقع شده هنوز ترتیبات اساسی جهت دفع آن بدست نیامده است و علّت آن این است که آفت مزبور در موسمی که مضر است یعنی در موقعی که تشکیل کرم خاردار میباشد زندگی مستوری داشته و بدین سبب استعمال مقادیر زیاد مواد شیمیائی جهت دفع آن میسر نیست.

مملکت ایران استعداد عمل آوردن چهار برابر محصول فعلی پنبه را دارد و اگر در جور کردن تخم و ترتیب زراعت و پاک کردن و بستن عدل و غیره اقدامی بشود یکی از مهمترین صادرات مملکت را تشکیل میدهد. در ایران اقسام مختلفهء زراعت پنبه میشود. فشغة؛ پنبهء اندرون نی (و آن چیزی است چون پنبه که در میان نی است). حدود 100 گونه ماهی و یک گونه پستاندار دریایی (فک) در این دریا شناسایی گردیده است. انتقال و پخش لکه نفتی در محیطهای آبی به دلیل فرآیندهای شیمیایی، فیزیکی و زیستشناسی است که خود وابسته به خصوصیات نفت، هیدرودینامیک، هواشناسی و شرایط محیطزیستی است.

مدیر دفتر بهم پیوسته حوضه آبریز زاینده رود دراین باره کوتاه پاسخ می دهد: بخشی از آبی که می آید، از کوهرنگ یک و دو است که از سرشاخه های رود کارون انتقال پیدا می کند. درجایی که رود خانه فاقد جزایر است خط مرز از وسط سطح آبی بستر آن كه در موقع نقشه برداری خط مرز موجود بوده عبور می نماید . «ارتفاعِها مِثل طولِهِ هوَ نفسه» (الشارونی، 1397: 11): «یعنی هماندازۀ خودش بود» (سبزیانپور، 1397: 12)؛ ترجمۀ تحتاللفظی این عبارت می­شود «ارتفاع آن مثل طول او، خودش بود» که در زبان فارسی فاقد کارکرد یا مفهوم بود، یا کارکرد کمی دارد که نزد خوانندگان چندان معمول نیست؛ بنابراین، مترجم معادلی را بهکار برده که کارکردی مشابه دارد.

این رودخانهها در مناطق کوهستانی و نیمه کوهستانی با شیب نسبتا زیاد، عمق کم و عرض زیاد دیده میشوند. تخم پنبهء امریکائی در تمام نقاط ایران عمل میاید ولی تخم پنبهء مصری بواسطهء اینکه حرارت زیاد لازم دارد در مناطقی که حرارت و رطوبت بسیار باشد خوب بهره میدهد. رود سِیمَره یکی از رودهای باختر ایران است. اهالی از وجود آفت مزبور بکلی بی اطلاع و تصور میکنند خساراتی که بوسیلهء کرم خاردار وارد میشود نتیجهء تأثیرات آب و هوا و قارچهای دودی رنگ و شاید هم میکروبهای طفیلی میباشد در صورتی که علت اصلی آفت مزبور همان کرم خاردار است که فوقاً ذکر شد.

دیدگاهتان را بنویسید