موقعیت جغرافیایی شهر رویان _ مناطق بکر گردشگری

رسانه اوراسیا در گزارشی تصریح کرد که دولت پاکستان این اقدام هند را به مثابه جنگ آبی دهلینو با این کشور میداند و مخالف ساخت بندهای آب در افغانستان است. با نگاهی به دو سال آبی گذشته و در شرایطی که وضعیت ذخیره آب سد زاینده رود مناسب بود، به دلیل برخی فشارهای اجتماعی، در دو سال نسبت به توزیع آب برای کشاورزان آن هم در فصل تابستان اقدام کردیم، در حالیکه هر دو سال وزارت نیرو مخالف چنین تصمیمی بود، اما تصمیم گیری نهایی برآیند تصمیمات ذینفعان و ذیمدخلان متعدد بوده است.

برآیند تمامی این مؤلفهها با درنظر گرفتن جهت جریان و فرکانس وقوع امواج، جهت انتقال رسوب سالیانه در ساحل را نشان میدهد. گلموج سالیانه تهیه شده برای محدوده مورد مطالعه در شکل (٤ ) ارائه شده است. در این مطالعه جهت بررسی وضعیت انتقال رسوب در محدوده طرح، باد و موج به عنوان عوامل اصلی ایجاد جریانهای دریایی نقش اساسی در جابجایی رسوبات دارند. بنابراین به جز عوامل یاد شده منشاﺀ دیگری جهت تأمین رسوبات متصور نخواهد بود.

انتقال رسوب در کنار ساحل عمدتاﹰ به دو شکل عمود بر ساحل و موازی با ساحل رخ میدهد. امواجی که از جهات شمال تا شمال غرب به ساحل برخورد مینمایند، پس از شکست جریانهایی موازی با ساحل را به وجود میآورند. همچنین تورفتگیهای موضعی پس از بازوی فعلی موجشکن نکا ناشی از پدیده فرسایش میباشد (ناحیه .(V لازم به ذکر است که در محدوده بندر تا کیلومترها شیب ملایم ساحلی به چشم میخورد و حتی تپههای ماسهای مجاور ساحل نیز کمتر مشاهده میگردد. وجود موجشکنهای نیروگاه نکا باعث گردیده است تا قسمت قابل توجهی از رسوبات که از سمت غرب به شرق حرکت می نماید، در پشت بازوهای موجشکن ترسیب کنند (ناحیه .(I در نتیجه ساحل در پاییندست موجشکنهای نیروگاه نکا به شدت فرسایش یافته است.

از سال 2008، زوج های عاشق، چه گردشگران خارجی و چه فرانسوی ها، شروع به وصل کردن قفل هایی با نام خود به این پل و پرتاب کلید به سمت رودخانه سن به عنوان سمبلی از تعهد خود نسبت به یکدیگر کردند! رستمی درخصوص اقدامات انجام شده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان به منظور حل معضل آلودگی آب رودخانه کارون توضیح داد: سازمان حفاظت محیط زیست موفق شده تا اولین شورای حفاظت کیفی رودخانه را در کشور برای رودخانه کارون به تصویب هیات دولت برساند که فعالیتهای اجرائی توسط ارگانهای مختلف در جلسات این شورا مورد پیگیری قرار میگیرد.

تعداد 12 ايستگاه در نقاط مختلف رودخانه و درياچه سد ارس جهت نمونه برداري در نظر گرفته شد. این رودخانه از به هم پیوستن رودخانه های زارم رود و لاجیم تشکیل شده و دارای وسعت حوضه آبگیر در حدود ٤٧٠٠ کیلومتر مربع میباشد. وسعت حوضه آبگیر در حدود ١٨٥٠ کیلومتر و دارای آب دائم میباشد. ٢-١- رودخانه تجن رودخانه تجن به طول ١٤٠ کیلومتر و میانگین آبدهی ٢٠٠ میلیون متر مکعب در سال از جمله رودخانههای مهم منطقه میباشد. این رودخانه پس از عبور از شرق ساری در شمال فرح آباد به دریای خزر میریزد.

روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، نمونه برداری از 5 ایستگاه منتخب در طول مسیر رودخانه طی فصول تابستان و پاییز انجام یافت و پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه مقادیر پارامترهای کیفی برای محاسبه شاخص های کیفیت آب شامل:BOD5،COD، اکسیژن محلول، نیترات، کلی فرم مدفوعی،آمونیوم ، pH، EC، فسفات، دما، سختی کل، کدورت و کل جامدات محلول با استفاده از روش های استاندارد تعیین شدند. دو رودخانه نکا و تجن دیده می شود که از اهمیت نسبی بالایی در منطقه برخوردارند. در محدوده مطالعاتی مسیلهای متعددی وجود دارد که از بین آنها رودخانههای تجن، نکا، بابل و تالار از اهمیت نسبی بالایی برخوردار هستند.

این رودخانه در منتهی الیه جنوب غرب استان قرار دارد و از ارتفاعات تلکریس، ریگ، دورک، مرغان و نوکلات سرچشمه گرفته و با جهت جنوب به شمال غرب به رودخانه کارون میپیوندد. غرب محل احداث بندر نفتی نکا قرار دارد و از دبی کمتری نسبت به رودخانه تجن برخوردار است. روابط مختلفی برای تخمین میزان پتانسیل انتقال رسوب در امتداد ساحل وجود دارد. در نواحی ساحلی با توجه به پدیده شکست امواج و ایجاد جریان در طول ساحل، پتانسیل حمل رسوب افزایش مییابد. وضعیت کنونی خط ساحلی در مجاورت سازههای احداث شده در این منطقه نظیر موجشکنهای نیروگاه نکا و موجشکنهای بندر نفتی نکا بیانگر وجود پتانسیل انتقال رسوب در جهت غرب به شرق میباشد.

این مواد در کنار سازههای احداث شده ساحلی شروع به ترسیب مینمایند. در سواحل ماسهای به طور پیوسته ماسه از قسمتهای فعال شسته شده و پس از حرکت در امتداد یا عمود بر ساحل در نقاط آرامتر ترسیب میشوند. جهت کالیبره نمودن نتایج بدست آمده، عکسهای هوایی منطقه که در سالهای ١٣٤٥ و ١٣٧٣ از سواحل بابلسر تا بهشهر تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت. ویژگیهای خاص مطالعه انجام شده را میتوان استفاده از دادههای بویه موجنگار در پیشبینی و تدقیق مشخصات امواج و همچنین استفاده از عکسهای هوایی در کالیبراسیون مدلهای رسوب تلقی نمود. شرکت ملی نفت ایران در سال ١٣٦٦ یک بویه از نوع دیسکی را از کشور نروﮊ خریداری کرده و آن را به مدت ١٣ ماه در حدود ٣٠ کیلومتری بندر نکا در عمق ٣٥ متری مستقر نمود.

در تير ماه به اوج خود مي رسد و تا مرداد ماه در اوج باقي ميماند بدين ترتيب تير و مرداد گرمترين ماههاي بخش جلگه اي ناحيه به شمار مي آيند .فراز و نشيب منحني دما در دو سوي نقطه اوج كلاً از موزوني نسبي بر خوردار است ليكن سقوط دما از تير ماه به بعد اندكي كندتر از صعود آن در ماههاي قبل است اين بدان معناست كه در فصل گرم كه از خرداد شروع مي شود دما با سرعت بيشتري افزايش يافته و پس از رسيدن به نقطه اوج خود در تير و مرداد بتدريج از اواخر مرداد كاهش مي يابد .بخش جلگه اي ناحيه در چهار ماه از سال با كمبود بارش مواجه است اين چهار ماه عبارتند از فروردين – ارديبهشت – خرداد و تير ،شدت كمبود بارش در تير ماه بيش از ماههاي ديگر مي باشد ولي در فروردين اين كمبود بسيار اندك است .ماههاي شهريور – مهر – آبان – آذر – به دليل افزايش بارندگي سقوط ميانگين دما و كاهش امكان تبخير ، با مازاد بارش مواجه هستند .اين مازاد در مهر ماه بسيار چشمگير است .

این مسجد، مکانی وسیع و آرامش بخش است، که مردم اطراف شما در نهایت رضایت و صادقانه با شما رفتار می­کنند. نیروگاههای حرارتی، مهندسی و صنایع خمیر کاغذ و کاغذ از جمله مواردی هستند که بیشترین مصرف آب را به خود اختصاص میدهند. انشای خود را در مورد رودخانه ای خلقت زیبای خداوند آغاز میکنم. دخالت انسان چه بهمنظور توسعه و چه بهمنظور بهرهبرداری از منابع طبیعی اگر همراه با مدیریت درست محیط نباشد، منجر به آسیبرسانی به سیستمهای طبیعی میشود و درنهایت در چرخهای بسیار آرام و طبیعی این خود انسان است که نخستین قربانی این تغییرات است.

وی در انتها افزود: در این ماجرا شاهد آن هستیم مسئولان برای خودشان وجهه امنیتی تعریف کردند و باید معلوم شود این افراد چه کسانی هستند. لازم به ذکر است که نتایج حاصل از روشهای پیشبینی مشخصات امواج از روی مشخصات باد، به دلیل ابهامات موجود در تعریف میدان باد و مکانیسم دقیق تولید موج، غیر دقیق میباشند. روش اول، شامل جمعآوری اطلاعات مربوط به اندازهگیری مشخصات امواج در منطقه طرح و انجام آنالیزهای آماری جهت تعیین خصوصیات موج طرح با دوره بازگشت مورد نظر میباشد. براساس این گزارش ایجاد هماهنگی جامع و کامل در زمینه منابع، مصارف، بیلان، پایش و داده ها و برنامه ریزی منابع آب بین استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و به نحوی استان خوزستان و بازنگری طرح جامع سه استان مذکور در برش های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت، را می توان اولین راهکار دانست.

دیدگاهتان را بنویسید