فراه – دانش

بدنه کشتی از حداقل سه لایه تشکیل شده است. با توجه به کشف حداقل دو کشتی چوبی بزرگ در محدوده سواحل چمخاله در روستای لـلهرود چنین به نظر می رسد که مصب این رودخانه بهعنوان لنگرگاه یا کشتیسازی مورد استفاده بوده است؛ اگرچه اثبات این فرضیات نیازمند مطالعات تکمیلی و انجام کاوشهای باستان شناسی است. لایه نخست یا بیرونی شامل تختههایی به ضخامت حدود ۱۳سانتیمتر است که مستقیما با آب دریا در تماس بوده و دارای رسوبات دریایی است. به هر حال به روزگار سلطنت نادرشاه، لنگرود اهمیتی پیدا کرده و مرکز نیروی دریایی شمال ایران شده بود. برای این کار، نخست باید جمله را به نهاد (subject) و گزاره (predicate) تقسیم کرد.

ملکونوف روسی مینویسد که لنگرود در زمین هموار و در ۱۰کیلومتری دریاست و معروف است که این شهر نخست کنار دریا و لنگرگاه بوده است. همچنین بخش موجشکن کشتی تاریخی تالش و الوار بزرگ بهکاررفته در بخش جلویی کشتی قابل مقایسه با کشتی مکشوفه در ساحل چمخاله از توابع شهرستان لنگرود است. همچنین عبور وسایل نقیله از حاشیه شمالی کشتی امکان صدمه به آن را افزایش داده است. همچنین آلتن یک بادبان اضافه برای تحرک بیشتر کشتی میسازد و چندین عراده توپ در آن تعبیه میکند. هنوی در ادامه کشتیسازی بندر لنگرود اضافه میکند که کشتیسازان هندی با دقت اما کند کار میکردند و کارهای بزرگ را نمیتوانستند انجام دهند.

او اضافه میکند که نجاران این کشتیسازی چند نفری از هند و چند نفر روسی نومسلمان و یک کشتیساز انگلیسی بودند. مطالعه دقیق این سازه نیازمند انجام کاوش باستانشناسی و آزادسازی کشتی از زیر املاح دریاست. اگرچه گزارشی از کاوش مورد اشاره در دسترس نیست، اما شواهد موجود دال بر شباهتهای بسیار کشتی کاوششده با کشتی مکشوفه در ماههای اخیر است. بین چمخاله و لنگرود رودخانه آرامی است که رابینو اشاره میکند که شانزده کرجی برای بارگیری یا خالی کردن بارهای تجاری بین لنگرود و چمخاله در رفتوآمد بودند.

2% آب سالم در دسترس از ذخایر یخچال های طبیعی است که در اثر گرمای محیط به آرامی آب شده و قابل استفاده می گردد. سپس با ساخت سد روی رودخانه کشتی به آب انداخته میشود. اما با مرگ نادر و بروز اغتشاشات در گیلان، جان آلتن کشته و ادامه کار کشتیسازی متوقف میشود. رودخانه اترک با ۵۳۵ کیلومتر مسافت، پنجمین رودخانه بلند کشور محسوب میشود که سر راه سه استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان قرار دارد و این روزها به دلیل خشکسالی و سرازیر شدن فاضلابهای صنعتی، خانگی و سموم کشاورزی به داخل آن نفسش به شماره افتاد.

اترک، پنجمین رودخانه مرزی و سیلابی کشور که در طول ۶۶۹ کیلومتر مسافت خود در سه استان خراسان رضوی، شمالی و گلستان، مناظر و رود پیچهای بینظیر و گونههای نایاب گیاهی و جانوری را در خود جای داده و سالیان سال نقش بسیار مهمی در حوضه آبریز خود داشته است، این روزها بهدلیل بیتوجهیها و ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه آن، خشکسالیهای اخیر، ورود فاضلابهای شهری و صنعتی و سموم کشاورزی همانند سایر منابع آبی و طبیعی کشور حال چندان خوشی ندارد. اگر از غرب کشور هوس سفر به بابلسر را کردید میتوانید بعد از گذشتن از آستارا، رشت، رامسر و چالوس به بابلسر برسید.

با توجه به ابعاد و اندازهها شاید بتوان ابعاد کشتی تاریخی رودسر را حدود ۳۰متر طول در نظر گرفت. یک الوار حجیم با ابعاد حدود ۶۰سانتیمتر در ۳۰سانتیمتر بخش دماغه کشتی و موجشکن آن را تشکیل داده که بهدلیل تخریب شدید از بدنه اصلی جدا شده است. بدنه آغشته به قیر کشتی امروز تبدیل به یک تهدید شده است و بهدلیل قدرت بالای اشتعال قیر، امکان آتش گرفتن آن وجود دارد؛ آنچنانکه بخشی از کشتی بهوسیله افراد سودجو به آتش کشیده شده و تبدیل به زغال شده است. زیبایی یکی از مفاهیم پر رمز و رازی است که در ابتدا بدیهی به شمار می­آید؛ اما برای شناخت مفهوم و چیستی زیبایی با ابهام و پیچیدگی روبهرو می­شویم.

جونس هنوی که به روزگار نادرشاه به ایران سفر کرده است، درخصوص نیروی دریای نادر چنین مینویسد: «جان آلتن که از سوی شاه برای ساخت کشتی در دریای شمال مامور شده بود، الوار خوبی در گیلان پیدا کرده بود؛ اما راههای خراب مانع آوردن این الوار به بندرگاه بود.» وی سپس به لنگر کشتی میپردازد و ذکر میکند که با وجود سنگ آهن در مازندران کسی نبود تا لنگر بسازد. وی که در ۱۷۳۹میلادی وارد ایران شده بود، مورد توجه نادر شاه قرار گرفت و لقب «جمال بیگ» را دریافت کرد و مامور ساخت کشتی در دریای مازندران شد.

از طرف نادرشاه مامور ساخت کشتی جنگی در دریای مازندران شد. چو شه شد سپه چون تن بی سر است.اسدی. بخش مربوط به لنگر در میانه اسکلت کشتی و از میان شن ساحلی سر برآورده است. این میخهای فلزی در انتهای بیرونی دارای سر گرد و در انتهای داخلی بهصورت پیچ و مهره طراحی شدهاند. برای اطمینان از عملکرد میخهای آهنی، انتهای بیرونی آنها بهوسیله ورقههای فلزی بههم متصل و بهوسیله ملاط ساروج و با هدف جلوگیری از تماس مستقیم با آب شور دریا اندود شده است. عنکبوتها هم مانند هر موجود زنده دیگری به دنبال محلی امن بودند و با توجه به این که شدت سیل به میزانی بود که روی زمین چیزی باقی نگذاشته بود و خانهها همه تخریب شده بودند، چه پناهگاهی بهتر از درختان بلند که ریشه آنها در زمین محکم شده است.

نکته دیگری که در نظریه «فریزر» و «تایلور» قابل نقد است، بعد تکاملگرایانه نظریه آنهاست. بنابراین جانمندانگاری از نظر «تایلور» نخستین فلسفه عام انسان ابتدایی درباره انسان و طبیعت است که در دوران خودش بهوجود آورده است.(Tylor,1920:p.35) به همینجهت خدایان در فرهنگهای مختلف بشری شخصیت بشری دارند، زیرا آنها ارواحی هستند که از نفس انسانی الگوبرداری شدهاند. مبنای فلسفهء او بر بدبینی و اقوال وی به حزن و غم مقرون است چه او پیوسته به طبیعت انسان و خدا تعرض می کند.

هر چه درصد تخلخل خاک یا سنگ بیشتر باشد، آب بیشتری را میتواند در خود نگه دارد. این قطعات چوب متصلکننده به ارتفاع حدود یکمتر باعث استحکام بیشتر سازه شده است. برای اتصال بیشتر لایههای بدنه علاوه بر میخهای فلزی، از قطعات باریکرالوار بهصورت عمود بر اسکلت کشتی استفاده شده و تمام قطعات یکپارچهسازی شده است. آب موجود در خاکها از باران و آبهای نفوذی، آب جذب شده و بالاخره آبهای زیرزمینی تشکیل شده که در مواقع خشکی از محل خود خارج شده و بمصرف میرسد.

ساختار کشتی قابل مقایسه با کشتی مکشوفه در آبهای سواحل زاغمرز در شهرستان نکا در استان مازندران است. در مجاورت روستای للهرود و به فاصله ۷کیلومتری شمال شهرستان رودسر از توابع شهرستان لنگرود در شرق استان گیلان بقایای یک کشتی چوبی بر اثر طغیان رودخانه هویدا شده است. این کشتی به فاصله ۵۰۰متری جنوب دریا و در مصب رودخانه لنگرود، به حالت ایستاده با جهت شمالی – جنوبی واقع شده است.

شهرداری تهران، قسمتی از این پارک را با همراه با امکانات رفاهی نسبتا خوب، به کودکانی از این قبیل اختصاص داده است. بعد از چند روز اقامت در کابو پولونیو واقعا به درک این موضوع که انسان نیازی به برق و همین طور امکانات دنیای مدرن ندارد، خواهید رسید. چنین به نظر میرسد نامبرده بعد از خاکبرداری کشتی تاریخی که به فاصله حدود ۳۰۰متری از نمونه اخیر و در آن سوی رودخانه قرار داشته است؛ بهدلیل فقدان امکانات لازم برای جابهجایی کشتی، مجدد سطح آن را با ماسههای ساحلی پوشانده است.

تعدادی از تیرکهای تشکیلدهنده اسکلت کشتی به فاصله ۸۰سانتیمتر از یکدیگر از جنس الوار چوب نشاندهنده ساختار استوار و حجیم آن است. احـداث شده و فاصله این محل از دهانه تجن در کناره دریای خزر 70 کیلومتر می باشد. انجام کاوشهای باستانشناسی و حفاظت کشتی میتواند اطلاعات باارزشی درخصوص ساختار کشتیهای تاریخی دریای خزر و تاریخ ساخت کشتی در اختیار پژوهشگران قرار دهد. کشتیهای بخار که تحت اختیار شرکت روس ایران بودند در بندرهای جنوبی دریای مازندران تردد داشتند. باقیمانده یکی از کشتیهای ساختهشده در دوره نادر در مردابهای نزدیک شهر تا مدتها دیده میشد.

به صدای عبور آب رودخانه از قسمت های مختلف نیز خوب گوش کنید. آب به عنوان یک عنصر ارزشمند در سراسر جهان از جایگاه خاص برخوردار گردیده است، زیرا از یکطرف نفوس جهان رو به افزایش است و از سوی دیگر، با وجود این که نیازمندی به آب در تمامی عرصه های زنده گی انسانها بشکل سریع رو به رشد میباشد، منابع آب شیرین موجود در جهان بطور روز افزون رو به کاهش نهاده است. او سرانجام باور به جانمندانگاری را تلاش بشر در دوران کودکانه خویش برای فهم جهان و اسرار آن میداند که امروز با آمدن ابزار نیرومندتری مانند علم افول کردهاست.

دیدگاهتان را بنویسید