شن چیست ؟

به دلیل وجود این سد در سالهای 1980 و 1990 هنگامی که کل قاره آفریقا دچار قحطی و خشکسالی شده بود کشور مصر دچار هیچ مشکلی در رابطه با کمبود آب نشد و در موارد بسیاری از سیلاب های عظیم و غیر منتظره ایی که پیش می آمد در امان ماند. بیتردید باتوجه به کمبود منابع و پیشینۀ پژوهشهایی دربارۀ ایل ممسنی، بررسی موضوع این پژوهش با دشواریهای بسیاری همراه بوده است؛ پس تلاش شد از راههایی، بخشی از خلاءهای اطلاعاتی و دادههای تاریخی جبران شود. راههایی همچون: دسترسی به اسناد طبقهبندینشدۀ خصوصی برخی خانوادههای محلی و مصاحبه با افرادی که از منطقه مطلع بودند و اطلاعاتی داشتند؛ اگرچه خود شاهد حوادث و رویدادها نبوده، راوی شفاهی اخبار معمران و پیشینیاناند.

وی گفت: با اقدامات انجام شده، تاکنون از نفوذ آب به روستاها پیشگیری شده و تنها هشت خانواده در روستای شوردگش و صرفا برای رعایت جوانب احتیاط و احتراز از خسارات احتمالی جانی جا به جا شده اند. در این منطقه 52 گونه از 25 خانواده شناسایی شده که اکثر گونه ها دارای خاصیت دارویی می باشند. نتایج بررسی گونه های پستاندار نشان میدهد که در این منطقه پستانداران در 4 راسته گوشتخواران، سم داران، جوندگان و حشره خواران و 6 خانواده سگ سانان، گربه سانان، گاوسانان، کفتارها، جوندگان و خار­پشت­ها و 12 گونه طبقه بندی می شوند که از شاخص ترین آن­ها را می توان به گرگ، کل و بز، قوچ و میش، آهو، کاراکال، پلنگ، کفتار، خرگوش و خارپشت اشاره کرد.

این پرندگان بومی منطقه بوده و از جمله پرندگان مهاجر مهم منطقه می توان به هوبره و انواع مرغابی سانان و لک لک سانان اشاره نمود. شرایط ویژه توپوگرافی باعث شده که این ذخیره گاه محیط مناسبی برای حیات وحش ایجاد کرده به نحوی که مناطق کوهستانی با شیب زیاد، تپه ماهورها، تپه های ماسه ای و کفه های رسی در منطقه مرکزی و اطراف آن وجود دارند. منطقه مرکزی از آبرفت های دوران چهارم زمین شناسی تشکیل شده و به طور عمده شامل رسوبات با بافت سنگین و دارای املاح گچ و نمک بوده که در مناطقی وسیع، پوشیده از ماسه های روان می باشد که به دلیل پوشش گیاهی اندک و وزش بادهای شدید، تثبیت نشده اند.

منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان خاستگاه زیستی گونههای گیاهی از جمله موسیر، کاسه گل کازرونی، تمشکین شیرازی و … مهم ترین تامین کننده دیگر آب تالاب، چشمه کارستیک ارژن می باشد که سالانه ۱٦ میلیون متر مکعب آبدهی دارد. در زمینه سوخت هوایی نیز مشکلی نداریم و تولید ما در داخل کشور، بیش از نیاز است؛ روزانه حدود ۴ میلیون لیتر سوخت هوایی در کشور توزیع میشود که این رقم در ایام نوروز با توجه به افزایش تقاضا، بیشتر میشود و به روزانه ۵ میلیون لیتر نیز افزایش پیدا میکند.

قرار گرفتن شرکت در چنین موقعیتی و تامین آب مورد نیاز از چنین منطقه ی بکر و کوهپایه ای باعث شده که آب آشامیدنی سبک، گوارا، حاوی املاح معدنی طبیعی ، حداقل نیترات و بدون نیتریت عرضه شود. VIII- منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان به سبب طی مراحل مختلف زمین شناسی از جمله دوره کرتاسه، پالئوسن و ائوسن نمایانگر مراحل عمده ای از تاریخ زمین بوده، لذا قابلیت ثبت در فهرست میراث جهانی را در تطابق با بند هشت معیارها را دارا میباشد. VIII- پارک ملی توران منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش به علت آن که منطقه مرکزی آن از آبرفت های دوران چهارم زمین شناسی تشکیل شده (شامل رسوبات با بافت سنگین و املاح گچ و نمک) نمایانگر مرحله عمدهای از تاریخ زمین و نیز شکل ظاهری، قابلیت ثبت در فهرست میراث جهانی را در تطابق با بند هشت معیارها دارا میباشد.

در این مرحله آب را دایرهوار به حرکت درآورده درنتیجه وقتیکه ماسههای باقیمانده شسته میشوند، گلولههای سربي ساکن میشوند و نهایتاً از ماسهها جدا میگردند. به تعبير ديگر مرز از پيوند نقاط تلاقي فضاي دو حاكميت متفاوت پديد مي آيد در گذشته غالباَ مرز برخي از نواحي جهان بصورت منطقه بيش و كم گسترده اي بود كه در سر حد دو دولت قرار داشت . نوربخشیه منسوب به محمد نوربخش از علمای شیعیه صوفی مسلک زمان خود بود که در بلتستان رهبری شیعیان را بر عهده داشت.

خب حالا میرسیم به محلههای منطقه یک تهران و سعی میکنیم تکتک محلهها رو با هم بررسی کنیم. هر دوی این تالاب ها دارای حوزه بسته ای بوده و حوزه های آن ها در مجاورت یک دیگر قرار دارند. این زیستگاه ها شامل زیستگاه دشت های دامنه ای ارژن، دریاچه ارژن، دریاچه پریشان، زیستگاه جنگلی و کوهستانی میانکتل می باشد. از ٢٧٨ کیلومتر مربع مساحت حوزه آبخیز تالاب پریشان، ۱۱٩ کیلومتر مربع آن را مناطق دشتی تشکیل داده و بقیه آن مناطق کوهستانی است. بهویژه به موضوع این مقاله، توجه چندانی نشده و به طور عمده، با عنایت به ارتباطات تاریخی ایل ممسنی با ایل قشقایی که بیشتر به آن نگریسته شده، حسب ضرورت، این موضوع یا موضوعات دیگری دربارۀ ایل ممسنی بررسی شده است.

امنیت مسیرهای ارتباطی بوشهرشیراز و تسلط ایل ممسنی بر بخش مهمی از این مسیرها، از عوامل تنشزای سیاسیاجتماعی بود. سیر این تحولات تاریخی بر بخش مهمی از تاریخ جنوب کشور تأثیر گذاشت؛ از این رو مسئلۀ محوری این پژوهش، بررسی و تبیین تأثیر عناصر ایلی بر کارکردهای راههای ممسنی در محور بوشهرشیراز در دورۀ قاجار است؛ پس پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است: طوایف لر ممسنی بر کارکرد راههای این منطقه در محور مهم بوشهرشیراز در دورۀ قاجار چه تأثیری گذاشتهاند؟

نباید از نظر دور داشت بخش مهمی از تاریخ ایلات یا دربارۀ رویدادهایی است که تاریخنگاری رسمی و ملی به آنها توجهی نکرده است یا روایت متفاوتی است از روایت رسمی و حکومتی؛ پس تاریخ ایلات را باید برپایۀ این دسته از روایتهای شفاهی شناخت که نسلبهنسل انتقال یافته است. از این دست آثار باید از تألیفات منصور نصیریطیبی با نام ایالت فارس و قدرتهای خارجی از مشروطیت تا سلطنت رضاشاه و نقش قشقاییها در تاریخ و فرهنگ ایران نام برد.

کنایه: «این را میگویم و لب میگزم و با چاقو ناخنم را صاف میکنم تا چشمم به تو نیفتد. اگر مقدار سطح معنیداری بزرگتر از مقدار خطا باشد، فرضیۀ صفر و در صورتی که مقدار سطح معنیداری کوچکتر از خطا باشد فرضیۀ یک را به عنوان نتیجه در نظر میگیریم. از جمله ویژگی خاص منطقه مسیل هائی با عرض زیاد بوده که گاهی به بیش از یک کیلومتر می رسد و بر اثر جریان سیلابها، مسیر آنها در دشت رسی تغییر می یابد. پیمانکار از 20 آپریل سال 1931 به مدت هفت سال قرار داد بست که البته تا 29 ماه می 1935 کار بتون گذاری آن تمام شد و بقیه کار های تکمیلی آن تا 1 مارس 1936 به پایان رسید.

اولادۀ سردار جمعه خان تا یازده سال قبل از نگارش این رساله (دکارنامو میرمنی) درمیوند، کاریز سردار جمعه خان راکه بنام «کاریزک» شهرت دارد، در اختیار داشتند. برای بازدهی بیشتر این نانو ماده از آهن ( Fe ) هم استفاده می کنند که آهن عمل اکسایش تحت تابشهایی با طول موج بلند تر و به طور ویژه در ناحیه نور مرئی را ممکن می سازد. پناهگاه حیات وحش میانکاله در بخش مرکزی از تالاب میانکاله تشکیل شده که در منتهی الیه جنوب شرق دریای خزر واقع شده و طول آن حدود ٧٠ کیلومتر و عرض آن ۵/٦ تا ٧ کیلومتر می باشد.

آب قره سو باعث شده تا کیفیت آب تالاب از غرب به شرق تغییر یافته و شورتر گردد تا در دهانه آن که با آب شور دریای خزر مخلوط می گردد. در این منطقه به دلیل کمی ریزش­های جوی و نداشتن چشمه­های بزرگ هیچ گونه رودخانه دائمی وجود ندارد و فقط تعدادی مسیل کوچک و بزرگ (واقع در جنوب غرب منطقه) که صرفاً در مواقع بارانهای ممتد و رگبارها آب دارند وجود دارد و کمبود منابع آب سطحی یکی از محدودیتهای این منطقه به شمار میرود به طوریکه مسیل های موجود همگی فصلی و موقتی می باشند.

چشمه های این منطقه دائمی و فصلی، دارا ی آب شیرین، لب شور و شور می باشد. این مکان با دارا بودن حدود ٣٧۵ گونه، غنای جالب توجهی از گیاهان سازگار با مناطق خشک و بیابانی را در بر می گیرد . نتیجه مطالعات نیز پیشنهاد ثبت پارک ملی گلستان و پارک ملی کویر در فهرست میراث جهانی می باشد، که به سبب مطابقت بیشتر با معیارهای ارزشی گزینش میراث جهانی، دارا بودن طرح مدیریتی مستند و مدیریت موثر براساس زون بندی های صورت گرفته و هم چنین تعیین مرزها جهت محافظت از مناطق مورد نظر از تعارضات انسانی و اثرات بهره برداری غیر اصولی واجد شرایط مورد نظر بوده و می توانند به کمک حرکت های مشارکتی با پیش بینی ارتقاء حفاظت مناطق فوق الاشاره به همراه واجد اصل تمامیت بودن و نیز با تکیه بر مستندات قانونی (در سطوح بین المللی، ملی و محلی ) این مهم را محقق سازند.

میانگین بارش با توجه به روش خطوط هم باران از 90 تا 188 میلیمتر متغیر و بیشترین بارش ماهیانه مربوط به آذرماه و کمترین آن مربوط به شهریور ماه است. باید گفت این عملکرد امیر همایون به علت تصمیمگیری شخصی و نداشتن رایزنی کافی با مقامهای ذیصلاح، بیشتر به لشکرکشی خصوصی شباهت داشت تا روند متعارف جنگ یک دولت (سند شمارۀ8). همچنین جلسه کمیساران آب نیز در افغانستان تشکیل شد و سه نوبت نیز به صورت تلفنی از مسئولان افغانی پیگیر حق آبه جمهوری اسلامی شدیم. فیلم سینمایی جدید آخر بازی به کارگردانی شیائوزی رائو، پنجشنبه ۲۶ اسفند ماه ساعت ۱۵ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

VII- پارک ملی منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش توران به سبب داشتن پدیدهها و چشم اندازهای بدیع طبیعی از جمله مناطق کوهستانی با شیب زیاد ، تپههای ماسهای و مسیل های با عرض زیاد که گاهی به بیش از یک کیلومتر میرسد و … عمده ترین زیستگاه های موجود در ذخیره گاه زیستکره توران شامل زیستگاه های کویری، دشتی، بیابانی و نیمه بیابانی کوهستانی و تپه ماهوری، شنزارهای بدون پوشش گیاهی و دشت های سیلابی با پوشش نی می باشد. پارک ملی منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش توران خاستگاه زیستی گونههای گیاهی از جمله شور، گون، وسمه میوه خمیده و …

دیدگاهتان را بنویسید