رودهـا در شـاهنامه

در روش مکانیکی با استفاده از کلریناتورها بهتر است کلریناتور در محل ورودی آب به داخل مخزن قرار گیرد تا زمان تماس مناسب بین کلر و آب فراهم شود. این آب به مصارف آشامیدن، کشاورزی، صنعت و… بسیاری از آلودگیها شامل سموم دفع آفات، کودهای کشاورزی، فاضلاب تصفیهنشده انسان و زبالههای صنعتی است که انسانها عامل اصلی آن هستند. با وجود اینکه در جنگلهای شمال استفاده های سنتی از جنگلها زیاد میباشد، اما استفادههای صنعتی و تغییر کاربریها بسیار بیشتر از استفادههای سنتی بوده است و بنابراین اجرای طرح تنفس جنگلها که در آن برداشت و بهرهبرداری از جنگلهای شمال ممنوع میباشد کمک زیادی به حفظ این جنگلها می­کند.

گندزدایی با مواد شیمیایی: ازجمله کلر که باکتری کشی قوی میباشد و تاثیر بسیاری بر باکتریهایی که باعث بیماریهای ناقل از راه آب میشوند، دارد. ۲ ـ روش کوزه گذاری : در این روش در بدنه یک کوزه سفالی با گنجایش ۱۲ تا ۱۵ لیتر ۲ سوراخ ۶ میلیمتری در دو طرف کوزه نزدیک وسط آن ایجاد کرده سپس ۷۵۰ گرم پودر پرکلرین و ۳ کیلوگرم ماسه کاملاً تمیز را مخلوط کرده و داخل کوزه ریخته پس از آن در کوزه را با یک ورقه پلاستیک غیرقابل نفوذ محکم بسته و کوزه را در چاه آویزان می کنند به نحوی که پایین تر از سطح آب قرار گیرد، این مقدار پرکلرین برای گندزدایی آب چاهی که روزانه ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ لیتر آب از آن برداشت می شود به مدت یک هفته کافی است.

فناوری کنونی در حال ارائه راهحلهایی برای این روش قدیمی است که عملکرد و کارایی آن را بهبود میبخشد. در نهایت، انرژی در نیروگاه برق آبی توسط خورشید تأمین می شود. قابل توجه است که این دریاچه های مصنوعی علاوه بر تامین هدف مذکور ، در تامین آب برای کشاورزی منطقه و تهیه و تولید انرژی برق نقش و اهمیت زیادی دارد. درواقع مشکلاتی را که درآب تهران با آن روبروهستیم به دلیل حفر چا ه های است که با افزوده شدن جمعیت در تهران به تعداد چاه های تهران اضافه شدند و در برخی از مناطق خانواده ها نمی توانند از آب سد استفاده نمایند و مجبور به استفاده از آب این چاه ها هستند .

این امر به دلیل بالا رفتن سن سدهای ساخته شده و همچنین ظاهر شدن خرابی در سدهایی که در ابتدا و اواسط قرن بیستم ساخته شده اند، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است. حضرت دانیال گوید: اگر بیند که آب رود زیاد شد، دلیل که مال وزیر زیاد شود. به دلیل تأثیر شیوة تفکر، حالت درونی و ناخودآگاه ذهنِ شخص در اثری که میآفریند و باور به اینکه بررسی رابطة بین این دو، شناخت بهتر و دقیقتری از انسان و زبان بهدست میدهد، ما در این پژوهش برآنیم تا به بررسی میزان کاربرد و بسامد جلوههای طبیعت و رنگها که معمولاً در قالب نماد در شعرهای شفیعی کدکنی بهکار رفتهاند، بپردازیم.

بنابراین اصول جبری که در طبیعت حاکم است در فرهنگ بشری نیز جاری است.(Eliade,1996: p.107) «تایلور» برای توجیه این مسئله که چرا با وجود سپریشدن دوران دین و تکامل علم بشر هنوز باورهای دینی وجود دارد، به نظریه بقایا متوسل میشود، او بقایا را عبارت از فرایندها، رسمها، دیدگاهها و مانند آن میداند که بهوسیله عادت به جامعه جدید منتقل میشود. می توان به شکل دقیقتر کاربردهای آب را در گیاهان، حیوانها و در انسان دید. تخمین زده شده است که برزیل بزرگترین منبع آب شیرین در جهان را دارد و روسیه و کانادا در درجه بعدی قرار دارند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که کشورها، مشاغل و جوامع به نیاز و میزان استفاده از آب خود توجه کرده و برنامهریزی برای آینده را داشته باشند.

3- آب به غیر از رفع تشنگی چه فایده ی دیگری دارد؟ نکته مهم دیگری که در مورد سدهای بتن غلتکی وجود دارد این است وزن مخصوص بتن غلتکی به میزان تراکم و چگالی سنگدانه هایش وابسته است. بالاترین مقادیر نفوذ حوضه بر پوشش جنگلی کم تراکم و قسمت­­هایی از اراضی کشاورزی آبی دارای مقادیر CN پایین، منطبق هستند. همچنین منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) با آبوهوای بسیار گرم و خشک با کمبود منابع آبی مواجه است. 18 چرا آب چاه ها و آبی که داخل زمین است برای ما انسان ها قابل استفاده نیست ؟ در شاهنامه نیز داستان با رؤیای­توس و برآمدن سیاوش از میان آب آغاز می­گردد که فردوسی این چنین بر محل برآمدن رؤیای توس یعنی ناخودآگاه او اشاره نموده است.

علاوه بر مواد ذکر شده در بالا ، باید میکروارگانیسمها را که باران در حین نزول خود به زمین با خود همراه می آورد اشاره کنیم. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که فون شکاف ها و درزهای بستر رودخانه که بخش لاینفک اکوسیستم رودخانه ای را تشکیل می دهد شدیداً تحت تاثیر قرار گرفته و لای و لجن رسوب یافته با پر کردن این درزها فون این بخش ها را به یکدیگر می چسپاند.رسوب مواد ریز در سطح لایه های زیرین بستر باعث تخریب زیستگاه می گردد. جامعهشناسان عموماً همۀ آنچه را در جامعه وجود دارد و در حوزۀ مطالعات جامعهشناختی قرار میگیرد، بهعنوان پدیدههای اجتماعی و ساختۀ زندگی جمعی تلقی میکنند.

نمونه در این پژوهش شامل سفرنامهها و کتابهای مرتبط با دورۀ صفویه است که بهصورت مستقیم نشاندهندۀ شرایط اجتماعی آن دوران است. زمانیکه ازدواج کردم و وارد زندگی اجتماعی جدید شدم باز هم سعی در کنترل خانواده شوهر داشتم اما کسی به حرفهای من گوش نمیداد. سرمایهگذاری روی فناوری جدید میتواند بهطور گسترده مدیریت روزمره نیاز آب به جوامع و مشاغل را بهبود بخشد. جریان ورودی آب هیرمند که از اواخر سال گذشته آغاز شده، صید و صیادی را در منطقه رونق بخشیده است.

21بچه ها چگونه می توانند آب ها را آلوده نکنند ؟ آب در کره ی زمین به سه حالت جامد، مایع و بخار موجود است. این در حالی است که در حالت غیریکنواخت تغییرمکان ها نسبت به حالت یکنواخت افزایش محسوسی نمی یابند. در راستاي بررسي اين سيلاب ها، حوضه هاي مشرف به شهر مورد بررسي قرار گرفته است شماره منحني (CN) از روي مشخصات خاک، نوع بهره وري از زمين و شرايط رطوبت قبلي خاک در محيط نرم افزار GIS تهيه گرديد و شدت و مدت بارش هاي منطقه با استفاده از مدل قهرمان در دوره بازگشت هاي مختلف محاسبه و سپس با استفاده از نرم افزار SCS دبي اوج در هر دوره بازگشت محاسبه گرديد.

در رودخانه دابی پایین افتادن داغ آب در اثر بهره برداری شن و ماسه از 1 تا 3 متر به وسیله پژوهشگران مختلف گزارش شده است.با کمک مدل های ریاضی نشان داده شده است که وسعت مناطقی که تحت فرسایش قهقهرایی قرار می گیرند با طول منطقۀ حفر شده (L) همبستگی دارد. آب مورد نیاز برای تولید غذای بیش از 7 میلیارد نفری که امروزه ساکن سیاره زمین هستند، کانالی را با عمق 10 متر، عرض 100 متر و طول 2100 کیلومتر را پر می کند. رودخانهها از این نظر باز همچنان اهمیت خود را حفظ کردهاند، بطوریکه هم اکنون در آمریکا و آلمان به ترتیب 80 درصد و 50 درصد از آب آشامیدنی مردم از رودخانهها تامین میشود.

برداشت آب برای صنایع خاص می تواند بسیار زیاد باشد اما به طور کلی مصرف آن نسبت به کشاورزی، خیلی کمتر است. در محاسبه نیز سطح مقطع از حفرات موجود در بدنه سد مثل گالری ها صرف نظر می شود مگر آنکه در موارد خاص (مثل سدهای کوتاه) مطابق قضاوت مهندسی تشخیص داده شود که صرف نظر از آن ها تاثیر قابل توجهی در محاسبات دارد. C. damascina از سد در زمستان و از رودخانه در پاییز جدا شد. و عمدتا از طریق سوخت منازل و کارخانجات ( بویژه زغال سنگ ) داخل اتمسفر می شود، در حالیکه اکسیدهای ازت از طریق سوخت وسایل نقلیه و رعد و برق (تجزیه و ترکیب آن با ) تولید می شود و پراکسی الکوکسیل نیترات نیز از ترکیب اکسید ازت با منوکسید کربن و هیدروکربورهای سوخته حاصل می شود.

آب در تولید برق تجدیدپذیر مورد استفاده قرار می گیرد. از حرکت آب می توان برای توربینهای تولید برق و چرخهای آسیا استفاده کرد. بسته به حجم آب و مورد مصرف آن از روشهای مختلف گندزدایی استفاده می شود. آب در اثر گرمای خورشید بخار می شود و به آسمان رفته به صورت ابر در می آید . تغییرات آبوهوایی میتواند در بحران آب نقش داشته باشد؛ پیرس کلارک، محقق این بررسی عنوان کرد: بارانهای کوتاهتر و شدیدتر، جمعآوری و ذخیرهسازی را برای ارائهدهندگان خدمات آب دشوارتر کرده است. به تصویر کشیدن داستانها و مضامین بلند شاهنامه میان هنرمندان رواج داشتهاست تا «بدانجا که تعداد صحنههای مصور از شاهنامه را بیش از دَههزار تصویر دانستهاند» (گرابر، 1383: 97). قابلیتهای تصویری و نوع پرداخت روایتهای اساطیری شاهنامه در کنار مضامین بلند حماسی زمینهساز آن شد تا این اثر یکی از مهمترین متون ایرانی برای تصویرگری بهشمار آید.

همچنین در خنک سازی ماشین آلات برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد یا جلوگیری از گرم شدن بیش از حد تیغه های اره مورد استفاده قرار گرفته است. برای جلوگیری از بحران آب جهانی، کشاورزان باید برای افزایش بهره وری جهت تأمین تقاضای در حال افزایش غذا تلاش کنند، تا زمانی که صنایع و شهرها، راهکارهایی برای استفاده مؤثرتر آب پیدا کنند. مقدار کل آب موجود در هر زمان معین یک نکته حائز اهمیت است. تاسیسات تصفیه آب اسرائیل، ۸۶ درصد از آب برداشتشده را بازیافت میکنند که از این حیث، در بین کشورهای دنیا مقام اول را به خود اختصاص دادند.

البته این روش خاصیت حفاظت باقی مانده را ندارد و ممکن است در صورت ماندن دوباره آلوده شود، از این رو بهتر است آب در همان ظرفی که قرار است نگهداری شود جوشانده شود. 18 درصد بیماران مبتلا به اماس، محیط آلوده منطقه شامل آلودگی هوا، خاک، آب و محصولات کشاورزی را عامل بیماری خودمیدانستند. مثلا آزادسازی آب از یک مخزن برای کمک به تخم ریزی ماهی ممکن است باعث شود که آب برای مزارع بالادست در دسترس نباشد و آب نگه داشته شده در یک رودخانه برای حفظ سلامت آبراه، برای بهره برداران پایین دست در دسترس نخواهد بود.

پل گریزه و محل خاک ریزی های موردمطالعه در این پژوهش که به ترتیب در 23 و km 33 پایین تر از سد وحدت قرارگرفته اند، جهت بررسی تغییرات مشخصه های سیلاب در اثر تنگ شدگی موضعی انتخاب شدند. بر اساس نتایج در این مرحله، عوامل شماره منحنی، هدایت هیدرولیکی کانال، ضریب تاخیر رواناب سطحی، ثابت تخلیه آب زیرزمینی و عامل جبران تبخیر در خاک در بخشهای مختلف بیشترین تاثیر را داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید