دانلود نقشه شیپ فایل رودخانه های استان اصفهان

اين مقاله با روش توصيفي تحليلي و با تاکيد بر مسائل جغرافيايي و سياسي و با استفاده از چارچوب نظري مکتب کپنهاگ که مهم ترين و جامع ترين کار علمي را در تعريف و تبيين مفهوم امنيت به مثابه يک موضوع بين رشته اي و فراگير ارائه داده است، در پي پاسخ به اين سوال است که آيا تحولات هيدروپليتيک مرزي و بهره برداري از سد سلما در افغانستان، مي تواند چالشي براي امنيت زيست محيطي و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران باشد؟ چالش بين ايران و افغانستان ابعاد گسترده اي دارد كه از مهمترين آنها كشت خشخاش در اين كشور و تامين آب شرق ايران از طريق رودخانه هاي هيرمند مي باشد، چالشي كه مصرف آب، نقطه مشترك آنها است.

تمدن باستاني بين النهرين در کنار رودخانه هاي دجله و فرات، تمدن مصر در کنار رود نيل، تمدن هند در کنار رود سند و تمدن شهر سوخته در کنار رودخانه هيرمند و درياچه هاي تالاب فرامرزي هامون نمونه هايي از تمدن هاي فوق الذکر مي باشند. ايران و کشورهاي همسايه آن حوضه هاي آبريز فرامرزي مشترک بسياري دارند، مانند: حوضه آبريز رودخانه فرامرزي ارس (بين ايران، ترکيه، ارمنستان و آذربايجان)، اترک (بين ايران و ترکمنستان)، اروند (شط العرب، بين ايران و عراق)، هيرمند و هريرود (بين ايران و افغانستان) و ساير رودخانه هاي مرزي مشترک.

در پژوهش پیشرو، نگارندگان قصد دارند به این پرسش پاسخ دهند که راهبردهای دیپلماسی تأمین حقابه رودخانه هیرمند میان ایران و افغانستان چه میباشد؟ این رودخانه ۲۵۷۴متر طول دارد و چهارمین رودخانه بزرگ آفریقا است که از کشور زامبیا شروع میشود و پس از گذر از مرزهای شرقی نامبیا و مرزهای شمالی بوتسوآنا و عبور از زیمباوه به موزامبیک میرسد و درنهایت به اقیانوس هند میریزد.این رودخانه از یک جریان متلاطم کوچک در جنگلی نزدیک منطقه (Mwinilunga) در (Kalene Hills) واقع در شمالغربی زامبیاست که به یک نقطه توریستی محبوب نیز تبدیلشده است.

این وابستگی در زندگی مردمان شرق ایران به آب رودخانه های مرزی مشترک و نیز قرارگرفتن سرچشمه این رودخانه ها در آن سوی مرزهای سیاسی، موجب نقش آفرینی آب های مرزی در روابط سیاسی بین دو کشور ایران و افغانستان شده است. نتايج نشان داد كه قيمت اين محصول در تحقق اين همكاري استراتژيك بسيار تعيين كننده خواهد بود، بطوريكه ظرفيت اين نوع مشوق ها تا حدود 200 دلار در كيلوگرم خشخاش كارآيي دارد و با افزايش قيمت بشدت از اين ظرفيت كاسته خواهد شد.

بلیناس فسون برخواند و آن زن همان ساعت بیامد بی خویشتن، و تا روز شراب همی داد، پس برفت و استادان از بلیناس عظیم خیره ماندند و حسد دریشان کار کرد. بیشتر هیدروالکتریسیته ایالات متحده پشت سدهای عظیم واقع بر رودخانههای بزرگ تولید میشوند و بیشتر این سدهای هیدروالکتریک پیش از دهه ۱۹۷۰ توسط دولت فدرال ساخته شده بودند. مشاهدات از مرکز ملی جو و اقیانوس ایالات متحده آمریکا (NOAA) استفاده شد.

برای انجام این پژوهش از مشاهدات بیشینه و کمینه و دامنه ی دمای سالانه برای دوره آماری 2018-1987 استفاده شد. بیشینه، کمینه و دامنه ی دما به ترتیب 71/0، 34/0 36/0درجه سانتیگراد افزایش را تجربه کرده اند. میانگین، کمینه و بیشینه ی بارش منطقه ی مورد بررسی به ترتیب 6/25، 59/5 (درسال 1991) و 9/9 میلیمتر (در سال 2011) بوده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهند كه رويش قطري ساليانه درختان پده در دو منطقه شوشتر و گتوند به ترتيب 9.63 و 9.54 ميليمتر و سن تقريبي به ترتيب 35 و 36 سال برآورد گرديده است.

نتایج نشان دادند که تغییرات قابل توجه دما طی سه دهه ی اخیر و در محدوده ی مورد بررسی رخ داده است. در سال های اخیر اقلیم در این منطقه بی نظم شده و منجر به تغییرات متغیرهای اقلیمی شده که پیامدهایی همچون ذوب گسترده یخچال های کوهستانی، کاهش دبی آب رودخانه ها و غیره شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تغییرات دما براثر گسیل گازهای گلخانه ای و نیز تغییرات بارش در مرکز بامیان (عرض جغرافیایی 75/34 درجه ی شمالی و 75/67 درجه ی شرقی) است.

دوره بازگشت با توجه به درجه اهمیت مورد نظر و یا ملاحظات اقتصادی انتخاب می شود. علیرغم اینکه از لحاظ فیزیکی بین رودخانههای مرزی و پی درپی تفاوتی وجود ندارد، مقررات حقوق بین الملل در مورد این دو دسته از رودخانههای بین المللی یکسان است؛ در تحقیق حاضر، رودخانههای پی در پی و قواعد و مقررات بین المللی و رویه های قضایی و روند حقوقی خاصی برای مواردی که تاکنون در نظام حقوق بین الملل مسکوت مانده در نظر گرفته شده است و به صورت موردی نسبت به بررسی رژیم حقوقی رودخانه هیرمند که افغانستان نسبت به ایران بالادست و حدود 150سال است اختلاف بین دو کشور وجود دارد پرداخته شده است.

بررسی رژیم حقوقی رودخانه های متوالی بین المللی با تاکید بر رودخانه هیرمند. رصدخانه تیتان یکی دیگر از جاهای تفریحی کیش است که با چاشنی علم و کنجکاوی، جذابتر شده است. نمک آبرود و جاهای دیدنیاش را خیلیها میشناسند. یکی از خواص آب این است که کارایی مغز را بالا می برد:اگر یادتان نمی آید که در مقدمه ی این مقاله چه نوشته بود، احتمالاً مغزتان خشک شده است.از آنجا که تقریباً %80 از بافت مغزی از آب تشکیل شده است، ضروری است که آب کافی به آن برسانید.

معاون حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای خراسان شمالی، همچنین تشکیل کارگروه احیای رودخانه اترک با دبیری سازمان محیطزیست استان، تهیه و تنظیم سند سازگاری با کم آبی استان با تأکید بر حفظ کمیت و کیفیت آب رودخانهها، انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک با عنوان محیطزیست و آب با اداره کل حفاظت محیطزیست، تشکیل کارگروه نظام نامه مدیریت کیفیت منابع آب، راهاندازی گروه گشت و بازرسی کیفی منابع آب و صدور اخطاریه به متخلفان، راهاندازی تعداد ۸ گروه گشت و بازرسی برای پایش روزانه رودخانهها و حضور مستمر در محدوده رودخانهها، شناسایی متخلفان و توقف ابلاغ اخطاریه به متصرفان و پیگیری آزادسازی اراضی بستر رودخانهها، آزادسازی بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی بستر رودخانههای اترک در چندین سال و پیگیری و گرفتن سند مالکیت برای اراضی بستر رودخانه برای جلوگیری از سودجویان را از اقدامات مهم استان برای ممانعت از ورود فاضلابهای شهری و صنعتی و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه اترک برمیشمرد.

رودخانه دماوند از دو شاخه اصلی تشکیل شده که یکی از آنها رودخانه تار است. یکی از شاخص های اصلی آسیب پذیری در برابر کمبود آب در یک کشور، میزان وابستگی به جریآن های سطحی وروردی از آن سوی مرزها می باشد. نيمه شرقي ايران با کمبود شديد آب روبه رو و مشهد که بخش اعظم آب آن از سد دوستي تأمين مي شود، وابسته به جريانات ورودي از رودخانه هريرود از سوي افغانستان مي باشد. نتايج شبيه سازي در صورت احداث سد سلما، عدم وجود تفاهم نامه ميان کشورهاي حوضه و برقراري دکترين حاکميت سرزميني مطلق حاکي از کمبود نياز کشاورزي به مقدار 35 درصد و کمبود آب شرب مشهد به ميزان 40 درصد نسبت به دکترين تماميت ارضي محدود شده مي باشد.

با توجه به عدم وجود تفاهم نامه در برداشت آب از رودخانه مشترک هريرود، حقآبه ايران و افغانستان با استفاده از شاخص هاي اطمينان پذيري حجمي و شاخص آسيب پذيري ارزيابي شده است. از عمده مسائل مربوط به رودخانه هیرمند این است هر دو کشور نیاز حیاتی به آب این رودخانه دارند و حوادث جاری کشور افغانستان باعث شده است که مدیریت این رودخانه در طرف سرزمین افغانستان بر اساس مقررات معاهده موجود به بوته فراموشی سپرده شود. گفتنی است که از ابتدای سال جاری تاکنون این موارد یازدهمین مورد غرق شدگی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمدی که دریا ندارد، بوده است.

تلاش کردیم در گفت وگو با «صدیقه ترابی» مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو، از اقدامات انجام شده برای تقویت دیپلماسی آب و دفاع از حقابه های کشور مطلع شویم اما ترابی انجام مصاحبه در این زمینه را منوط به هماهنگی با وزارت امور خارجه دانست و امکان این هماهنگی، روز گذشته میسر نشد. در اینجا این سوال مطرح است که ضعف وزارت نیرو در سیلهای اخیر و چند روز گذشته کشور کجاست؟ این پژوهش به این مسئله مهم از لحاظ قواعد و مقررات بین المللی پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که در صورت بروز اختلاف جدید بین دو کشور این موضوع باید با استناد به حقوق بین الملل و رویه قضایی موجود مجدا توسط مراجع ذی صلاح طرفین مورد بررسی قرار گرفته و حل و فصل شود.

اگر نظارت پیوسته برعملیات استخراج و شستشوی شن و ماسه نشان بدهد که این استانداردهای تخفیف یا شدت یابند باید نتایج نظارت پیوسته مد نظر قرار گیرند. در اين تحقيق تلاش شد تا با استفاده از نظريه بازي نگاه نويي را در تعاملات دو كشور مد نظر قرار داد. يافته هاي حاصل از تحقيق حاکي از آن است که با توجه به موقعيت بالادستي سد سلما با در نظر گرفتن فاکتور فصلي بودن آب هريرود، مي تواند موضوع امنيت زيست محيطي باشد و از منظر امنيت ملي، با توجه به چشم انداز وابستگي شهرهاي بزرگ منطقه شمال شرقي کشور به منابع آب اين رود و بالا بودن ريسک امنيت آبي کشور، مي تواند چالش زا باشد.

دیدگاهتان را بنویسید