جاهای دیدنی اطراف تهران برای سفر یک روزه

به موجب عهدنامه (( گوادولوپ ـ هيدالگو )) ( مورخ 1847 ) و قرارداد 1953 ميان امريكا و مكزيك تالوگ به عنوان مرز بين دو دولت تعيين شده بود . این رودخانه پس از گذر از مرز ایران و نخجوان، از مرز میان ایران و ارمنستان عبور می كند و دوباره مرز مشترك میان ایران و جمهوری آذربایجان را شكل داده و در منتهی الیه شمالی استان اردبیل (شهرستان پارسآباد) وارد جمهوری آذربایجان شده و به رودخانه كورا و در نهایت به دریای خزر می ریزد. همانطور که گفته شد کارون از شهرهای مختلف استان خوزستان چون خرمشهر، آبادان، ایذه، شوشتر و مسجد سلیمان عبور میکند و هریک از پلهای گوناگونی که به زیبایی روی آن ساخته شده، نماد شهرهای مختلف خوزستان است.

زبردست، ماجد و شرزه­ای (1389، 49) ارزش­های غیراستفاده­ای تالاب انزلی را برآورد کرده و نتیجه گرفتند که حداکثر تمایل به پرداخت پاسخ دهندگان برای یک دورة زمانی نامحدود که در زمان حال تنزیل شده، سالانه حدود 8804 ریال می­باشد. همانگونهکه در شکلهای (7) تا (18) مشاهده شده، زیرمعیارهای پوشش گیاهی، توپوگرافی، شیب، دما، بارش و جهت جغرافیایی با توجه به گزینههای خود، بهصورت پهنهای اولویتبندی شدهاند و زیرمعیارهای دیگر که گزینههای فاصلهای دارند با طبقهبندی فواصل و بر اساس وزن نهایی رتبهبندی شدهاند. پس از تعیین میزان وزن نهایی هریک از گزینهها، همة زیرمعیارها بهصورت لایة اطلاعاتی در محیط GIS تعریف شد.

مکانیابی پهنههای مستعد توسعة گردشگری دریاچهای، مجموعة گستردهای از معیارها و زیرمعیارها را شامل میشود؛ ازاینرو در ابتدای پژوهش، معیارها و زیرمعیارهای موجود در زمینة مکانیابی پهنههای مستعد توسعة گردشگری دریاچهای شناسایی شدند. پس از رقومیسازی لایههای لازم در محیط ARC GIS و با توجهبه مشخصکردن امتیاز معیارها، زیرمعیارها و گزینههای حاصل از نظر کارشناسان دادهها در نرمافزار Expert Choice پردازش شدند؛ سپس روابط بین عوامل مؤثر در انتخاب مناسبترین پهنههای مستعد توسعة گردشگری دریاچهای مشخص و درنهایت، یک الگوی وزنی برای نرمافزار تعریف شد. تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر خواستههای مردم از نقطه نظر اقتصادی و اجتماعی میتواند به پیشبینی نیازها و کمبودهای مناطق گردشگری کمکهای فراوانی کند.

همچنین میزان قیمت پیشنهادی، اندازهی خانوار، رضایت بازدیدکنندگان، استفاده از راهنما و اندازه گروه از متغیرهای مؤثر بر تمایل به پرداخت بودند. ساعات کاری و تعرفه قیمت بلیت در مجموعه VIP با دیگر مجموعهها تفاوت دارد؛ به این صورت که این مجموعه از شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۳ بعدازظهر تا ۱۱ شب و در روزهای جمعه از ساعت ۹ صبح تا ۱۱ شب فعالیت دارد و برای دریافت خدمات بخش VIP باید حداقل ۴۰۰ هزار یا حداکثر ۲ میلیون تومان، پرداخت کنید.

شما می توانید این سریال جذاب را از سایت کول دانلود در این مطلب دریافت نمایید. البته این را هم نباید نادیده گرفت که در دین اسلام عدد چهل جایگاه خاصی دارد و ممکن است دقیقا اشاره به تعداد نفرات دفن شده در این مکان نداشته باشد. رود دره فرحزاد از گذشته های دور یکی از سکونت گاه هایی بوده که با وسعت شهر تهران در داخل محدوده شهر تهران قرار گرفته است. تالابهای استان فارس شامل تالابهای آب شیرین کافتر (در حوزة اقلید)، ارژن، کمجان، هفت برم (در حوزة شهر شیراز)، پریشان (در حوزة کازرون) و تالابهای آب شور بختگان و طشک (در حوزة شهرستان نیریز) و مهارلو (در حوزة شهر شیراز) و تالابهای هرم و کاریون و هیرم (در حوزة شهرستان لار) هستند (جوادی، 1377: 12). گفتنی است که باتوجه به بارشهای گذشته، در حال حاضر تالابهای مهارلو، هفت برم، کمجان، طشک و بختگان آب دارند.

همچنین نتایج نشان دادند که از دریاچههای بررسیشده در استان فارس، دریاچههای پریشان، هرم و کاریان و هیرم در پهنة بسیار مناسب، دریاچة دشت ارژن، در پهنة بسیار مناسب و مناسب، مهارلو، طشک و بختگان، در پهنة مناسب و دریاچة کافتر پهنههای مناسب و بسیار نامناسب توسعة گردشگری دریاچهای قرار میگیرند. از دریاچههای بررسیشده، دریاچههای پریشان، هرم و کاریان و هیرم در پهنة بسیار مناسب، دریاچة دشت ارژن در پهنة بسیار مناسب و مناسب، مهارلو، طشک و بختگان در پهنة مناسب و دریاچة کافتر در پهنههای مناسب و بسیار نامناسب توسعة گردشگری دریاچهای قرار دارند. وضعیت دریاچههای استان فارس برای توسعة گردشگری چگونه است؟

تلاشهای زیادی برای تعیین میزان منافع به دست آمده از بازدید مناطق تفریحی صورت گرفته است. که دلیل آب و هوای معتدل و رودهای زیادی است. به همین دلیل می¬توان یک گزار را به راحتی متراکم کرد و حجم آن را تا حد زیادی کاهش داد. شرایط اقامت در کشور ارمنستان شاید در ابتدا کمی سخت باشد اما این موضوع را نمی توان دلیل بر عدم مهاجرت به این کشور در نظر گرفت.

در این موزه منتظرتان هستند. 2007، 292)، با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط، ارزش نواحی بیابانی در ایسلند را 16/243 یورو در سال به دست آوردند. 2006، 215) با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط، ارزش خدمات اکوسیستم در ایالت بارسای ترکیه را 44/67 دلار در سال برای هر خانواده برآورد کرد. معادل 108 دلار برای هر سفر به دست آورد. 3- بیشتر جامعهشناسان، چنین ادعا میکنند که برای درک صحیح، عمیق و عینی پدیدهها باید موضعی بیطرفانه در پیش گرفت تا روند شناخت، از سوگیریها و جهتگیریهای پژوهشگر تأثیر نگیرد.

یکی از مقدمات اصلی توسعه پایدار، درک با ارزش بودن سرمایه های طبیعی می باشد و توجه به این امر، اهمیت مفهوم ارزش گذاری منابع طبیعی را آشکار می سازد. ٢. مؤسسه قانون بینالمللی١: توسعه حقوق بینالملل محیطزیست آبراهههای بینالمللی در دهه ١٩٧٠ توسط این مؤسسه دنبال شد. ­ امروزه ضرورت حفاظت از منابع طبیعی و حتی بهبود و توسعه این موهبت های الهی به عنوان راه حل اساسی برای دستیابی به توسعه پایدار و تضمین رفاه نسل ها مطرح است.

از جمله ارکان توسعه طبیعت گردی پایدار، جلب مشارکت مردم اعم از مردم محلی و گردشگران در مراحل مختلف طراحی، برنامهریزی و اجرا میباشد (محرم خانی و آقاخانی، 1388، 237). بر این اساس در تحقیق پیشرو برآنیم تا ضمن برآورد ارش تفریحی منطقه جاجرود، به ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت گردشگری منطقه بپردازیم. ارتفاع متوسط استان 1491 متر از سطح دریا است و بلندترین نقطة آن کوه بل با ارتفاع 3960 متر در اقلید قرار دارد. سکره کور دومین مکان بلند پاریس بعد از برج ایفل است. در سطح خرد، مطالعات ارزش گذاری باعث دستیابی به اطلاعات مربوط به ساختار و کارکرد اکوسیستم ها و نقش متنوع و پیچیده آنها در حمایت از رفاه انسانی شده و در بعد کلان، ارزش گذاری اکوسیستم می تواند در ایجاد و اصلاح شاخص های رفاه انسانی و توسعه پایدار مشارکت داشته باشد.

نتایج حاصل از تحلیل و رویهمگذاری نقشههای نهایی در محیط GIS نشان میدهند که مکانهای مستعد توسعة گردشگری دریاچهای در استان فارس اولویتبندی برای توسعه دارند. دریاچههای استان فارس از نظر توسعة گردشگری اولویتبندی برای توسعه دارند. در پژوهش حاضر برای مکانیابی دریاچههای دارای توسعة گردشگری از الگوی تحلیل سلسلهمراتبی AHP و نرمافزار GIS استفاده شده است. وقوع سيلاب هاي شديد يکي از مهم ترين مخاطرات هيدرو-ژئومورفيک حوضه آبريز رودخانه سيروان است. استان فارس به مرکزیت شیراز با مساحت 122604 کیلومتر مربع حدود 1/8 درصد از کل مساحت کشور ایران را دارد.

در این راستا برای مقایسة زوجی معیارها، زیرمعیارها و گزینهها از الگوی تحلیل سلسلهمراتبی استفاده شده است که پس از محاسبۀ وزن نهایی گزینهها، لایههای اطلاعاتی لازم در محیط نرمافزار GIS براساس وزن نهایی ایجاد شدند؛ سپس با تلفیق لایههای اطلاعاتی از نوع رویهمگذاری و با تابع جمع، مکانهای مستعد توسعة گردشگری در استان فارس شناسایی شد، نتایج نشان داد از 51/122604 کیلومتر مربع مساحت استان فارس ، 3/32 درصد یا 1/39602 کیلومتر مربع از مساحت استان، مکانهای بسیار مناسب و مناسب برای توسعة گردشگری دریاچهای دارد.

نتایج یافتههای حاصل از تحلیل پرسشنامة کارشناسان گردشگری درزمینة شناسایی پهنههای مستعد گردشگری دریاچهای نشان میدهند بین زیرمعیارهای معیار منابع آب، زیرمعیارهای رودخانه با وزن نسبی 582/0 و چشمه با وزن نسبی 418/0 بهترتیب بیشترین و کمترین وزن نسبی را دارند. نتایج یافتههای حاصل از تحلیل پرسشنامة کارشناسان گردشگری درزمینة شناسایی پهنههای مستعد گردشگری دریاچهای نشان میدهند که بین زیرمعیارهای معیار دسترسی به ظرفیتهای ارتباطی، زیرمعیار راه آسفالته با وزن نسبی 861/0 بیشترین وزن نسبی را دارند. نتایج یافتههای حاصل از تحلیل پرسشنامة کارشناسان گردشگری درزمینة شناسایی پهنههای مستعد گردشگری دریاچهای نشان میدهند بین زیرمعیارهای معیار دسترسی به خدمات زیرساختی و اقامتی، زیرمعیار دسترسی به شهر با وزن نسبی 449/0 بیشترین وزن نسبی را دارد.

نتایج این پژوهش نشان میدهد که برای توسعة طبیعتگردی متمرکز در استان قم، بهترتیب پهنههای حوض سلطان، کهک، دستجرد، سلفچگان، قاهان و پلنگ دره با امتیازهای 83/0، 74/0، 73/0، 72/0، 62/0 و 57/0 در اولویت هستند. پس از محاسبة وزن نهایی گزینهها، لایههای اطلاعاتی لازم در محیط نرمافزار GIS، براساس وزن نهایی ایجاد شدند؛ سپس با تلفیق لایههای اطلاعاتی از نوع رویهمگذاری و با تابع جمع، مکانهای مستعد توسعة گردشگری دریاچهای در استان فارس شناسایی شد، در این میان از 51/122604 کیلومتر مربع مساحت استان فارس، 9/4 درصد یا 1/6008 کیلومتر مربع از مساحت استان از پهنههای بسیار مناسب، 4/27 درصد یا 33594 کیلومتر مربع از مساحت استان از پهنههای مناسب، 9/38 درصد یا 47693 کیلومتر مربع از مساحت استان از پهنههای متوسط، 7/18 درصد یا 22927 کیلومتر مربع از مساحت استان از پهنههای نامناسب و 1/10 درصد یا 12383 کیلومتر مربع از مساحت استان پهنههای بسیار نامناسب برای توسعة گردشگری دریاچهای دارند.

دیدگاهتان را بنویسید