جاهای تفریحی اطراف تهران – جاذبه های گردشگری اطراف تهران

بعد از دو بار که اژدها از دید رستم ناپدید میشود و رستم بر رخش خشم میگیرد به سبب اینکه او را بیهوده از خواب بیدار میکند، در بار سوم، با توجه به نیروی فره و لطف ایزدی به رستم، اژدها دیگر نمیتواند در زمین فرو رود و از دیدگان رستم پنهان بماند و اینجاست که نبرد آغاز میشود. در این نگاره، هر رنگ بیانگر مفهومی از روایت است: بند سفیدی که بر دستان اولاد بسته شده، نشاندهندة اسارت او و نیروی راهنمایی رستم است. کارل گوستاو یونگ: اگر شما در خوابتان از رودخانه رد میشوید، بیانگر مانع یا مسالهای است که نیاز است به خاطر نزدیکتر شدن به هدفتان با آن سرو کار داشته باشید.

رودخانه آمازون در کشور آمریکای جنوبی قرار دارد که از کشورهای برزیل، پرو، اکوادور، گویان، کلمبیا، ونزوئلا، بولیوی، و سورینام گذر میکند و موقعیت جغرافیایی آن روی کمربند استوا و گرمترین منطقه کره زمین است. یکی دیگر از ویژگیهای مهم این هاستل، نزدیکی نسبی آن به پایانه اتوبوسرانی شهر (Urban Transportation Terminal) است که در خیابان Republica Argentina قرار دارد. در این تحقیق برای ارائه تصویر اقلیمی محدوده مطالعاتی در افقهای 2040، 2070 و 2100 تعداد 18 مدل مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. همان طورکه در مراحل قبلی ذکر شد برای هر یک از ماههای سال با استفاده از یک مدل خاص و 8 سناریوی انتشار گازهای گلخانهای پیشبینی و یا تصویر افقهای 2040، 2070 و 2100 انجام گرفت.

همچنین بیشترین افزایش ماهانه دما مربوط به ماه سپتامبر و یا اواخر تابستان و کمترین آن مربوط به ماههای زمستان است. به طوریکه مقدار افزایش ماههای فصل تابستان به بیش از 700 درصد نیز میرسد. البته با توجه به ناچیز بودن بارندگی در تابستان در منطقه، حداکثر بارندگی با این افزایش به 4 میلیمتر میرسد. با توجه به نمودار و جداول مذکور و مقایسه آنها با جدول (1)مشاهده میشود که تغییرات بارندگی در دوره 40-2010 در اولین ماه بهار، کل تابستان و دو ماه آخر پاییز افزایشی بوده و در سایر ماهها کاهش داشته است.

بنابراین برای برآورد تصویر اقلیمی این ماه از مدل مذکور استفاده شده است. با توجه به این جدول ملاحظه میشود که مدل ECHO—G از لحاظ شاخصهای RMSE، R2 و MAE از مقدار مناسبتری برخوردار است. از لحاظ عرفی بستر را می توان به صورت محل عبور آبی که از رودخانه می گذرد تعریف نمود. در این حالت به طور تقریبی اثرات میانگین آنها با در نظر گرفتن رابطه فیزیکی مربوط به متغیرهای بزرگ مقیاس، در مدل لحاظ گردیده و به آن پارامتره کردن (Parameterization)گویند. زمانی که مقدار R2 به یک نزدیکتر باشد نشاندهنده رابطه قویتر خطی بین دو مقدار است.

با توجه به نمودار و جداول مذکور مشاهده می شود که تغییرات دمای هوا در دوره 40-2010 به طور ماهانه بین 1 تا 2.3 و به طور سالانه بین 1.3 تا 1.9 درجه سانتیگراد متغیر است. با توجه به نمودار (3) و جداول (3) تا (5) مشاهده می شود که تغییرات دمای هوا در دوره 70-2040 به طور ماهانه بین 1.7 تا 5.1 و به طور سالانه بین 2.3 تا 4.5 درجه سانتیگراد متغیر است. متوسط تغییرات برای کل سناریوها 4.5 درجه سانتیگراد است.

متوسط تغییرات برای کل سناریوها 3.2 درجه سانتیگراد است. با توجه به نمودار (3) و جداول (3) تا (5) مشاهده می شود که تغییرات دمای هوا در دوره 2100-2070 به طور ماهانه بین 2 تا 7.5 و به طور سالانه بین 2.7 تا 6.5 درجه سانتیگراد متغیر است. همچنین در این تحقیق به منظور کاهش خطا تنها میزان تغییرات در سه دوره مورد مطالعه (تغییرات بارندگی بر حصب درصد و تغییرات دما بر حسب درجه سانتیگراد) مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت این تغییرات به مقادیر متوسط دوره 30 ساله قبل از پیشبینی اضافه شده است. آزمونهای مورد استفاده برای تعیین بهترین مدل عبارت از RMSE ، R2 یا همبستگی منطقهای، اختلاف دو شاخص قبل و MAE به شرح معادلات ذیل بوده است (ویگلی 2006). با توجه به کوچک بودن محدوده مطالعاتی و بزرگ بودن سلولهای هر یک از مدلها (به طور متوسط 250 کیلومتری)، شاخصهای فوق برای کل منطقه جنوب کشور محاسبه شده و فرض بر آن شده که مدل مناسب برای کل منطقه، مناسب برای محدوده مطالعاتی نیز خواهد بود.

با استفاده از این رابطه رگرسیونی و دادههای پیشبینی شده دما در دورههای 30 ساله 40-2010، 70-2040 و 2100-2070 مقادیر تبخیر مورد نیاز مدل AWBM در دورههای مذکور برای هر یک از سناریوها برآورد شده است. این رابطه در سطح یک درصد معنیدار است. دقت مکان افقی مدلها در سطح خشکیهای کره زمین 250 کیلومتر و دقت مکانی قائم آن برابر 1 کیلومتر است. این دشت بهترین مکان برای ایجاد کمپینگ با کمک راهنمای تور است. با وجود تور یک روزه تنگه واشی احتمال این که آخر هفته با شلوغی روبرو شوید، زیاد است. موضوع در بر گیرنده خانواده سناریوهای A2 تقویت نیروهای جمعیتی منطقهای با تاکید بر ارزش خانوادهها و رسوم خانوادگی، رشد زیاد جمعیت و وابستگی کمتر به پیشرفت سریع اقتصادی است.

در خانواده سناریوهای گروه A1 یک جهان با رشد سریع اقتصادی، افزایش رشد جمعیت که در اواسط قرن 21 به اوج خود خواهد رسید و از آن به بعد کاهش مییابد و معرفی تکنولوژیهای جدید و کاراتر در نظر گرفته شده است. «تایلور» از یک خانواده ثروتمند پروتستانی بود که هرگز دانشگاه نرفت و نظریه او درمورد دین حاصل مسافرتها و مطالعات مستقل اوست. از جمله بقعه­ی منسوب به یوشع­بن­نوين یکی از انبیای بنی­اسراییل است که هنگام کوچاندن یهودیان به ایران و سکنا دادن آنها در اصفهان توسط بخت­النصر پادشاه بابل، رحلت کرد.

IPCC در سال 1996، سری جدید سناریوهای انتشار را بمنظور بهروز کردن و جایگزینی سناریوهای IS92 با نام SRES (Special Report on Emission Scenarios) ارائه کرد. هنگامی که بوقتون این مدل را با روش شماره منحنی SCS مقایسه کرد دریافت که مدل AWBM از دقت بیشتری نسبت به این روش برخوردار است. کمترین مقیاس زمانی برای حل معادلات30 دقیقه است، درحالیکه فرایندهای فیزیکی زیادی نظیر فرایندهای مربوط به ابرها، اقیانوسها و مقیاسهای زمانی کمتر اتفاق میافتد که نمیتوانند به طور صریح مدل شوند.

این روابط در یک شبکه سه بعدی در سطح کره زمین حل میگردند. در این خانواده تاکید بر پایداری اقتصاد، محیط زیست و اقتصاد در سطح جهانی است. وضعیت جمعیت در خانواده سناریوهای B1 شبیه به A1 است، با این تفاوت که تاکید در این سناریو بیشتر در استفاده از انرژیهای پاک و محیط زیست است. در این خانواده به مسائل اقتصادی نسبت به محیط زیست بیشتر تاکید شده و دیدگاهها بجای منطقهای، جهانی است. اما تاکید قوی در این سناریو بر ابتکار عمل جامعه و نو آوریهای آن برای یافتن راهحلهای منطقهای نسبت به راهحلهای جهانی است. این مدل ابزاری عملی جهت طراحی و تحقیق است به طوری که در یک حوضه غیر متجانس رواناب حاصل از رگبارهای رخ داده شده در زمانهای متفاوت و از قسمتهای مختلف حوضه را شبیهسازی میکند.

AOGCMرا تشکیل میدهند. در برنامههای فرعی، جابجائی مومنتوم، گرما و رطوبت در مقیاسهای بزرگ، شبیهسازی میگردند. از نتايج اندازه گيري زماني کيفيت آب در ايستگاههاي اندازه گيري پايين دست، براي شناسايي محتمل ترين منابع آلاينده رودخانه استفاده شده است. اما به واسطه مجموعهای از مسائل، اختلافات موجود بر سر تقسیم آب هیرمند و دیگر حقوق مربوط به این رودخانه بینالمللی همچنان مورد چالش است. مداخلات فیزیوتراپی که برای افراد مسن مفید اند شامل برنامه های کششی، تقویتی، ورزش و تمرین فعالیت هایی است که تعادل را به چالش می کشد.

برنامه توسعه باید در قالب مدیریت یکپارچه -نه مجموعههای بخشی- تیم چند رشتهای تشکیل دهد و برنامه توسعهای کشور را متناسب با توان اکولوژیک و استعدادهای سرزمینی تدوین کنند. مدلهای AOGCMدر چند دهه اخیر با افزایش قدرت کامپیوترها توسعه چشمگیری یافتهاند. در طی اجرای عملیات ساخت، تدابیر و امکاناتی در نظر گرفته شد تا ساکنان اصلی نوبه(یک سرزمین باستانی در مصر) به وطن اصلی شان بازگردند و در یک اقدام چند ملیتی به بازیابی آرامگاه عظیم ابو سیمبل پرداخته شد. همچنین سناریوی A2-AIM از کمترین تغییرات و B1-ASF از شدیدترین تغییرات دما در طی سی ساله 2010 تا 2040 برخوردار است.

همچنین در شکل (4) نمودار مقایسه، سناریوهای مختلف پیشبینی بارندگی ارائه شده است. این رقم با مقایسه با وسعت حوضه مورد مطالعه بسیار بزرگ بوده و کل محدوده مطالعاتی تنها در یک سلول آن قرار میگیرد. حوض (لالان) یا دریاچه شاه دریابار حوض دیگری است که فراز کوه در منتها الیه دره هزاره قرار دارد. فتاح ادامه داد: در حوزه کارون هیچ گونه انتقال آبی در حال انجام نیست و هیچ آبی نیز قرار نیست به کرمان و یا هر شهر دیگری انتقال یابد. پل درچه: این پل با طول 95 متر از دیگر پل های احداث شده بر روی زاینده رود می باشد که ابتدا مال رو بوده ولی اخیراً پل دیگری که ماشین رو است در کنار آن ساخته شده است.

از این رو لازم است تا وضعیت اقتصادی- اجتماعی کره زمین در دورههای آتی بررسی گردد. به طوری که برای هر یک از پارامترهای بارندگی و دما در 12 ماه سال مدل مناسب انتخاب شده است. بزرگزاده با اشاره به سرپرستی هیئت ایرانی توسط وزارت نیرو و نیز حضور معاونان کمیساریایی ایران و افغانستان در این نشست خاطرنشان کرد: جلسات روز گذشته به کار خود پایان داده و امید است در مدت یک ماه که هیئت افغانستانی در ایران حضور دارد، کار نقشهبرداری رودخانه مرزی هیرمند به پایان برسد. جدول (2) یک نمونه از برآورد شاخصهای فوق را برای دمای ماه دسامبر نشان میدهد.

شکل (2) رابطه دمای متوسط ماهانه با پارامتر تبخیر ماهانه را نشان میدهد. توجه : ما در رابطه با بدون نقص بودن و خالی از اشکال بودن فایل هایمان هیچ ادعایی نداریم. 5- بررسی نتایج: همه¬ی یادداشت¬ها را بررسی کرده تا بفهمیم پیش¬گویی ما درست بوده یا نه، همچنین آزمایش آیا به درستی انجام شده یا نه. نتیجه : ما نباید آب را هدر دهیم تا به میزان اندکی سهم خود را برای حفظ و نگهداری آن ایفا کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید