تحلیل شکل مجرای رودخانه کلقان چای (حد فاصل سد کلقان تا الحاق به رودخانه قرنقو)

فاطمی توضیح میدهد که در حوزه کارون طبق آمار سال 81- 80 حدود 6 میلیارد و 300میلیون لیتر آب از استان خارج شده که در حال حاضر به حدود 3 میلیارد رسیده. میگوید: «برای احداث سد، آمار چند ساله را درنظر میگیرند. میگوید: «همه میروند شهر آخر مگر شهری پول میخورد؟ آلودگی آلی ناشی از ورود فاضلابهای کشاورزی، شهری و روستایی به رودخانهها طی فرایندهای مختلف میتواند منابع غذایی بومسازگان رودخانه را تغییر داده و شرایط جدیدی را برای بزرگ بیمهرگان کفزی رودخانهها ایجاد نماید (4). یکی از نشانههای جریان انرژی حاصل از آلودگی به مواد آلی در بین سطوح مختلف غذایی تغییر در فراوانی بزرگ بیمهرگان کفزی بزرگ و گروههای تغذیهای به واسطه ارتباط بین ساختار جمعیت و پایه انرژی میباشد (8). بنابراین با بررسی گروههای تغذیهای بزرگ بیمهرگان کفزی بزرگ میتوان به ناهنجاریهای احتمالی ناشی از ورود مواد آلی و تغییر در کیفیت آب بومسازگان رودخانه پی برد (23). با توجه به این که مطالعات بسیار کمی در مورد چگونگی عملکرد گروهای تغذیهای بزرگ بیمهره کفزی در ارتباط با تغییر شرایط محیطی در رودخانههای مختلف ایران از جمله رودخانه تجن استان مازندران انجام پذیرفته و اکثر مطالعات انجام شده در خصوص شناسایی، پراکنش و تنوع گونهای بیمهرگان کفزی بزرگ در بومسازگانهای آبی میباشد (1و 2). این مطالعه با هدف بررسی توزیع گروههای مختلف تغذیهای بزرگ بیمهرگان کفزی بزرگ به عنوان مبنای ارزیابی زیستی رودخانه تجن انجام گردید.

همچنین تغییر پوشش گیاهی از خزه به تیپ های گیاهی دیگر میتواند نشان دهنده ارتفاع آب لبریزی باشد. تلاش برای انتقال آب کارون به زاینده رود به زمانهای بسیار دور برمیگردد. اما این دو رشته کوه رطوبت هوا را به تله میاندازند که در این میان زردکوه موقعیتی بسیار استثنایی دارد طوری که بعد از انزلی دومین نقطه پربارش کشور است. با این حال می توانید در دشت های ترکمن اطراف آن چادر بزنید و حتی اسب سواری کنید و سفری بسیار خوب را تجربه کنید. سوریه در بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰، یکی از بدترین خشکسالیهای تاریخ خود را تجربه کرد، تاثیر این خشکسالی به حدی بود که بسیاری از روستاها خالی از سکنه شدنددر حالی که این یافتهها نشان میدهد که از منابع آب بهشدت کاسته شده، کارشناسان سیاسی هم متوجه شدند که تنشهای سیاسی در این منطقه نیز افزایش یافته است.

برای آنكه منطقه مورد بحث شامل شیبهای تند معابر آبهای مشترك ( كه موقعیتشان در عهدنامه تصریح شده است ) نشود و معابر وصول به بندرها را در برنگیرد حدود مناطق به اندازه لزوم انعطاف پذیرفنه اند ( ماده 2 ) به موجب عهدنامه باقیمانده آبهای ریودولاپلاتا به هیچیك از دو طرف اختصاص ندارد بلكه یك رشته ضابطه در عهدنامه هست كه در صورت تعارض حاصل از اعمال حقوق طرفین بر آبها به موقع اجرا گذاشته میشوند . صدای زنگوله از هر طرف بلند است.

میزان شاخص (HQ) برای هر دو ماهی کپور معمولی و آمور به ترتیب برابر 348/0 و 244/0 و همچنین مقدار (HI) هر دو گونه ماهی نیز کمتر از یک به دست آمد. اما مشکلات به همین جا ختم نمیشود.شب قبل دکتر یوسف مرادی معاون برنامهریزی شرکت آب منطقهای استان چهار محال و بختیاری به میهمانسرای استانداری آمد و ساعتی پیش از بازی ایران و پرتغال حسابی گپ زدیم. فرماندار آمد همین جا حرف زد و قولهایی هم داد ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. لذا تنها راه این است که گفته شود، نفس قادر نیست بلافاصله به هیچ قسمت جامد از بدن ملحق گردد.

میگویم روستای شما هیچ مشکلی ندارد بفرمایید. حالا میگویند یاورآباد آب ندارد شما به آنها آب بدهید. به تجربیاتی اشاره کردید که گذشتگان ما در این اقلیم داشتند، به نظر شما در دنیای امروز با توجه به مختصاتی که شهرها و مناطق مختلف کشور در جریان توسعه ناموزون پیدا کردهاند، آیا میشود تجربیات گذشتگان را بروزرسانی کرد و در شهرسازی امروز مورد استفاده قرار داد؟ ۷۰۰ میلیون نفر در ۴۳ کشور با مشکل کمبود پیوسته آب مواجه هستند. در آینده که آب و هوای کره زمین تغییر می کند این تفاوت بیشتر می شود. گربه ماهی غول پیکر مکونگ، یکی از بزرگترین ماهیها در دنیا است، درست مانند این یکی که کف قایق ماهیگیر افتاده و طول بدنش به ۳ متر و وزنش به ۳۰۰ کیلوگرم میرسد.

مسالۀ استفاده از آب رودخانه هیرمند، طی سالهای متمادی یکی از موضوعات مهم توافقات و مذاکرات بین دو کشور ایران و افغانستان بوده است. به گفته مسئولان محلی مرزی و کشاورزان بومی، جریان ورودی آب از طرف کشور ترکیه در اغلب موارد چندان منطبق بر این پروتکلها نیست، اما مستندهای حقوقی نیز در این زمینه تهیه نشده است. یعنی 48درصد سیستم رطوبتی غرب کشور در این کوه به تله میافتد و جالب اینکه در شرایط طبیعی اکثر این بارشها بهدلیل ارتفاع و سردی هوا برف است.

زردکوه واقعاً به زردی میزند؛ عروس بلندبالای زاگرس با رگههایی سفید از برف گرداگردش. مهندس هاشم فاطمی عکسهای هوایی زردکوه را نشانم میدهد که دو حفره در قله دارد و توضیح میدهد که برف از این دو حفره به درون کوه مکیده میشود و درشرایط طبیعی باید همواره زیر پوششی سفید پنهان باشد اما دو تنور مکنده، مثل دو دهان گرد با لبهای چروکیده و خشک بیرون مانده و بادهای گرم بر آنها میوزد. انزلی با 2 هزار میلیمتر بارش رتبه اول را دارد و زردکوه با هزار و 400 میلیمتر رتبه دوم.

کوهستان را باید بالا برویم تا برسیم به روستای «حیدرآباد» یعنی جایی که در شرایط طبیعی آب از یک سو به سمت کارون سراریز میشود و از سوی دیگر با زاویهای 90 درجه به زاینده رود. رود اترک، محل تغذیه سه تالاب بین المللی آلا گل، آما گل و آجی گل در استان گلستان است و همین امر سبب شده تا مسئولان بر مدیریت این رود حساسیت بیشتری داشته باشند و می گویند مدیریت این حوزه باید در اولویت ساماندهی منابع آبی قرار گیرد.

تا رسیدن به خط تقسیم حوزه آبریز کارون و زاینده رود، راه زیادی نداریم. در مقاله بالا به معرفی، مسیر، حوضه آبریز و مشخصات رودخانه اترک پرداختیم. بعدها این نام به اترک تغییر نام پیداکرده است. گرچه از اترک بهعنوان رودی خروشان و سیلگیر یاد میکنند، گاهی بهدلیل کمآبی به مقصد نهاییاش که دماغه حسین قلی در استان مازندران است، نمیرسد. آب پیش از آنکه به رودخانهها برسد، تبخیر میشود یا بهدلیل برداشت بیرویه از سفرههای زیرزمینی، در بستر رود بلعیده میشود. در این مطالعه تعداد14 نمونه رسوب سطحی از عمق 0تا10 سانتی متری رسوبات کف بستر با نمونه گیر گرب برداشته شد .

پس از بررسی محتوای ظرف آبکش، شن و ماسههای آن را در مسیر جریان و به گونهای دور بریزید که با رسوبات بررسی نشده مخلوط نشوند. از فاطمی میپرسم با کدام آب قرار است این سد پر شود، «سراب امید» که تبدیل به سراب شده؟ در زمينه توليد برق، رکورد شکني اين سد قابل توجه است. حجم آبی که در هر سال به وسیله گردش آب در طبیعت فراهم می شود ، در حدود ۴۰۰۰۰ کیلومتر مکعب است. وقتی اینها اینجا عمل نیاید، شهر هم خراب میشود.» در «بختیار آباد» که 20 کیلومتر با کوهرنگ فاصله دارد، کمی از جاده اصلی منحرف میشویم و از جادهای خاکی به سمت دشت میرانیم.

خدا به دادمان برسد همه را به جان هم انداختهاند. در عوض روستاهای این منطقه را سر همین آب پمپاژی به جان هم انداختهاند. وی همچنین تهدید طغیان رودخانه اترك برای بخش داشلی برون گنبدكاووس از سمت رودخانه سومبار كشور تركمنستان را معضل كنونی اعلام كرد و گفت: آب منطقه ای وارد عمل شده و ایجاد دو نقطه سیلاب دشت در مسیر رودخانه اترك در بخش داشلی برون به منظور ممانعت از بروز خسارت به شهر و روستاهای این منطقه مرزی در حال پیگیری است. آنها اهالی روستاهای اطرافند و شنیدهاند خبرنگاری درحال تهیه گزارش درباره وضعیت آب است.

مانند، دیر جوش آمدن آب، دیر منجمد شدن آب و کف نکردن صابون در آب. و در حال حاضر بهترین راه جداسازی آلاینده ها از آب، روش اسمز معکوس می باشد. برخلاف روش هاي پيچيده و محاسباتي مرسوم، همه اين نتايج با مشاهده و در حداقل زمان حاصل مي شود که به قرار زير است: داده هاي ماهانه آشوبي تر از داده هاي هفتگي و روزانه مي باشد که نشان مي دهد زمان بهينه به يک ماه نزديکتر است. مطالعه حاضر نشان داد که با افزایش طول ماهی شدت و درصد آلودگی به اغلب انگل­ها افزایش می­یابد. در ایستگاههای با آلودگی زیاد فراوانی گروههای Collector /Gatherer و Filter/ Collector افزایش معنیداری داشته است (05/0≥p). در مجموع براساس نتایج بدست آمده از پراکنش بیمهرگان کفزی و رفتار غذایی آنها، تاثیر این عوامل بر روی رودخانه تجن کاملا مشهود بوده و ایستگاههایی که تحت تاثیر انواع پسابها قرار داشتند (ایستگاههای5، 2، 3 و 6) نامطلوبترین شرایط را از نظر آلودگی در رودخانه مورد مطالعه دارا بودند.

بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی مئاندرهای رودخانه ای با استفاده از تصاویر ماهواره ای در بازه زمانی 1990 تا 2018 (مطالعه موردی: رودخانه بشار). ما امسال خیلی از زمینهایمان را نکاشتیم. زمانی ما سالی 12 تن گندم فقط برای مصرف خودمان ذخیره میکردیم الان من و پدرم ماندهایم که لااقل نگذاریم درختها خشک شوند. کریم جمالپور اهل روستای موردل: همین الان داشتیم سر آب دعوا میکردیم. مردم عموما فرق بین آب معدنی و آب قابل آشامیدن را نمیدانند. مردم ما نمیتوانند این وضعیت را تحمل کنند. همین عدم آگاهی مردم نسبت به تفاوت آب معدنی و آب شرب و قیمت یکسان آن ها باعث بی توجهی در تفکیک آن شده است.

چشمه مروارید 1200 لیتر در ثانیه آب داشت. خشک خشک نه؛ از 4700 لیتر در ثانیه رسیده به 500لیتر که آن هم سر راه بلعیده میشود. پشت این یکی کوه هم چشمه «سردآب» بود که سه تا آسیاب را میچرخاند. حتی تا چندین ماه بعد از جام جهانی هم استقبال از این ماسک ها زیاد بود. دو سه روز دیگر چاه هم میخشکد و تمام باغهامان میسوزد. علی احمدی جوانی که تقاضا دارد چاه به پایین دست آب ندهد، میگوید: «آب آشامیدنی هم وضع خوبی ندارد، یک روز هست یک روز نیست. الان به خدا وقت هست دو روز گله سیر آب نمیخورد، تشنه میماند.

راستش، میخواستیم جمع شویم و بیاییم اداره آب ولی توی رودربایستی ماندیم. میگوید: «ما خود مشکلیم ولی قربانت شوم اگر تو هم مثل من کتک مفصل میخوردی و 500 هزار تومان جریمه میشدی حرف میزدی؟ فاطمی میگوید: «اینجا برای آب شرب اهالی یک حلقه چاه آهکی کندیم که سرریزش را هم به دامها میدادند. خیلی اذیت میشویم لااقل بگویید چاه را پر نکنند. در چهارمحال و بختیاری که استان بالادست است، اضافه برداشت اتفاق افتاده و این مسئله، آن نظم عاقلانه و توافق خردمندانه که رودخانه و منافع پاییندست را به رسمت میشناسد، نقض کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید