ارزيابي نقش بارش در بازيابي خشکسالي جريان رودخانه در حوضه کرخه

بهار بود و پاشاکی با رویش گلهای باران و بنفشه های تنیده در لای سبزه های نمناک گامی و صدای دلنواز گذر آب از جوی و رودخانه. ارتفاع ریزشگاه رودخانه زنجانرود به قزل اوزن، 1100 متر، شیب متوسط آن 5/0 درصد و حوضه آبریز آن دریای خزر است (بهرامزاده و ملکی، 1390). از نظر مشخصههای ریختشناسی (ژئومورفولوژی) چهار ریخت یا شکل در منطقه قابل مشاهده است که شامل دشتهای دامنهای (حدود 7% مساحت کل حوزه)، فلات (31% مساحت کل حوزه)، مناطق تپهماهوری (32% مساحت کل حوزه) و کوهها (30% مساحت کل حوزه) هستند.

شاخصهای مورفوتکتونیک کمی مورد استفاده در این مقاله گرادیان طولی رودخانه (SL)، عدم تقارن حوضه زهکشی (Af)، نسبت کف دره به ارتفاع آن (Vf)، پیچ و خم پیشانی کوه (Smf) و تقارن توپوگرافی عرضی (T) هستند که ابزارهای مفیدی در ارزیابی وضعیت تکتونیک فعالاند. به موجب تعريف دوم تالوگ خطي است كه معبر قابل كشتيراني رودخانه را به دو بخش تقسيم ميكند و در نتيجه بر خلاف مرز منطقه اي مذكور در تعريف اول ، يك مرز خطي واقعي تعيين ميشود . رود جیحون در طول تاریخ، مرز طبیعی برخی مناطق را تشکیل میداد. مردانی (1378) فعالبودن گسلهای دشت زنجان را از نظر زمینساخت، تأیید کرده است.

برای بررسی شواهد ژئومورفولوژیکی نئوتکتونیک، با استفاده از وضعیت آبراههها در مناطق مختلف کوهستانی و دشت و همچنین، توپوگرافی منطقه در دشت و پیشانی کوهستان، ابتدا محل تقریبی گسلها، مشخص شد و به کمک مطالعات متعدد میدانی و بازدید از ترانشهها، مکانهای شناساییشده، مورد ارزیابی و کنکاش قرار گرفت و با رؤیت شواهد گسلی موجود در منطقه، اطلاعات مراحل قبل اصلاح و یا تأیید شد. فصل بهار زیبا و قشنگ است و متن در مورد فصل بهار که عاشقانه و احساسی است را در پایین این نوشتار خواهید خواند شعرای بسیاری درباره فصل بهار و زیبایی های طبیعت بهاری شعر سروده اند و همچنین متن های زیبا در مورد فصل بهار را به مناسب آغاز فصل بهار در اینجا جمع آوری کرده ایم.

اگر می خواهید سنگ های غول پیگیری که به شکل انسان درآمده اند را ببینید، حتما سری به وستای وردیج بزنید. مثال بزنید. انرژی¬های تجدیدپذیر زمین را آلوده نمی¬کنند و باعث گرمایش جهانی نیز نمی¬شوند. ارتفاع سد از زمین تا تاج آن سی متر میباشد و مصالح اصلی به کار رفته در آن آجر است که در قسمتهای تاج از قلوه سنگ نیز استفاده شده. راه رسیدن به این سد از تهران از طریق جاده لشگرک و گردنه قوچک یا بزرگراه تهران-دماوند است. در واقع عملکرد گسل تهم بهصورت عمود بر آن، منجر به تغییر 4/22 درجهای امتداد ارتفاعات شمالی زنجان، به طرف شرق میشود و گسل ارمغانخانه را از جبهه کوهستانی ارتفاعات شمالی زنجان خارج میکند و از آن به بعد گسل وارد دشت میشود.

این گسل از دورۀ پلیوسن به بعد دوباره فعال شده است (آرین و پورکرمانی، 1377، 39).گسلهای فرعی متعددی از این گسلهای اصلی منشعب شدهاند که بر لندفرمهای منطقه تأثیر گذاشته است. ایـن رود در جنـوب شرقـی ترکیه و عـراق واقـع است و بـا طولـی برابـر با 1180 مایل از دریاچهای در کوههای کردستان وجنوب العریز در ترکیه؛ سرچشمه میگیرد و بعد از گذشتن ازترکیه در عراق به فرات میپیوندد. دیگری گسل سلطانیه است که به موازات کوههای سلطانیه و در حاشیۀ بخش شمالی آن قرار دارد.

البته شایان ذکر است که بند خ ماده یک آیین نامه مذکور در اصلاحیه سال 1382، تعریفی جدید و جامعتر از حریم ارائه نموده که ما نیز آن را مطمح نظر قرار می دهیم. از طرف دیگر، در دورههای یخچالی با توجه به ارتفاع خط برف دائمی و میزان بارشها، امکان به وجود آمدن روانآبهای شدید و مستمر فراهم نیست و در دورههای پاراگلیشیال شرایط شکلگیری آنها فراهم میشده است (رامشت، 1382، 23). از طرفی با توجه به مشخصبودن کنیک کوهستان در نقشههای توپوگرافی و شواهد میدانی، در ارتفاعات شمالی این حوضه، شرایط تشکیل مخروطافکنۀ وسیع در شرایط کنونی وجود ندارد و رودخانههای مهمی مثل سهرین، سارمساقلو و قرهچریان که وسعت حوضه آبی قابل توجه، بالاتر از سینوزیته جبهه کوهستان دارند؛ در معابر عمیقی جاری هستند که گاه عمق آنها در سنوزیته کوهستان، از صد متر نیز تجاوز میکند و در طول زیادی از مسیر با حفظ اختلاف ارتفاع اولیه، به زنجانرود متصل میشوند.

چون این دیدگاه، هر دو نگرش میانمدت و درازمدت را شامل میشود، به ژئومورفولوژیستها امکان میدهد، تا از رودها ادراک ویژهای داشته باشند؛ ادراکی که تا حدی با نظر مدیران حرفهای رود متفاوت است که بیشتر به مسائل بلافصل و نزدیک رود توجه دارند. حقابه رود هیرمند که ضامن دوام زندگی در سیستانوبلوچستان بوده، نزدیک به دو دهه است که به آنها تعلق نگرفته و مردم کمکم سرزمین مادریشان را بهدلیل خشکسالی ترک کردهاند. تنگه براق در استان فارس، 80 کیلومتری جنوب غربی اقلید، نزدیک به شهرستان سده و در روستایی به نام براق واقع شده است.

گسل فشاری سلطانیه گسلی با درازای 140 کیلومتر و راستای شمال باختری- جنوب خاوری است که از فاصلۀ 8 کیلومتری جنوب- جنوب باختری سلطانیه میگذرد. سلسله جبال «هندوكش» كه قسمت وسيعي از خاك كشور را پوشانده، همواره سد محكمي در مقابل مهاجمان از شمال به سمت جنوب و مهاجمان از جنوب به سمت شمال و يا از غرب به شرق و نيز بالعكس. گسل ارمغانخانه- سهرین: این گسل با امتداد شمالی- جنوبی از مجاورت دو روستای ارمغانخانه و سهرین میگذرد و با گذر از غرب شهر زنجان به گسل زنجان برخورد میکند. شکستگییی که گسل مزبور را به وجود آورده است، از گودال (دشت) زنجان- ابهر شروع میشود و با امتداد شمال غرب تا رشتهکوههای شمال تبریز و از آنجا تا شمال غرب آذربایجان و قفقاز ادامه مییابد.

این رودخانه که در میان محلیها با نام آب دزه هم معروف است، یکی از سرشاخههای اصلی رودخانه دز به حساب میآید. اين پژوهش با هدف ارزيابي نقش بارش در طي دوره هاي ترسالي و خشک سالي هواشناسي در بهبود خشک سالي هاي جريان رودخانه در حوضه کرخه در سال هاي اخير انجام شده است. حمام هرجاب یکی از آثار ملی ایران است که با قدمتی از دوره قاجار در روستایی به همین نام در نزدیکی آغشت قرار دارد. کشتیهای دوره قاجار بسیار زمخت ساخته شده و ظرفیت یکصد هزار تن بار داشتهاند و برخی نیز کشتی کوچک با قایق یک دکله بودهاند.

این سریال در استرالیا با نام رودخانه برفی بانجو پترسون و در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا با نام رودخانه برفی: افسانه مکگرگور پخش شدهاست. این نوشتار در نظر دارد تا با استفاده از نظریه امنیتیسازی، به بررسی اقدامات و فعالیتهای پاکستان در راستای تهدید قلمدادکردن فعالیتهای آبی هند و امنیتیسازی آبهای مشترک با این کشور در رودخانه سند بپردازد. یکی از خصوصیات منحصر به فرد دشتهای شمالی حوضه آبی زنجانرود، وجود آبراهههایی است که بهصورت موازی، در درههای عمیقی جریان دارند.

در این مقاله برای ردیابی تحولات کواترنری در حوضه آبی زنجانرود، بر دو تحول بیشتر تأکید شده است؛ مواریث ناشی از فعالیتهای تکتونیکی و نئوتکتونیکی و تأثیرات ژئومورفولوژیکی تغییرات اقلیمی. شرایط نامطلوب بارندگی در سال آبی جاری و کاهش ۴۴ درصدی میزان بارشها در حوضه کارون بزرگ نسبت به سالهای نرمال، شرایط کارون را بحرانیتر از همیشه کرده است. حوضۀ زنجانرود بخشی از حوضۀ آبریز بزرگ رودخانه قزلاوزن و یکی از هفده حوضۀ آبی استان زنجان است (شکل 1). امتداد کلی این حوضه آبخیز جنوب شرقی، شمال غربی بوده است، از شمال به سلسلهکوههای طارم و از جنوب به ارتفاعات سلطانیه محدود میشود.

دیدگاهتان را بنویسید